Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği (29 Eylül 2021)

Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği (29 Eylül 2021)

Millî Savunma Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği 29 Eylül 2021 Tarihli ve 31613 Sayılı Resmî Gazete'de yayınlandı.

Resmî Gazete

29 Eylül 2021 ÇARŞAMBA

Sayı : 31613

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; Millî Savunma Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının teşkilat ve görevleri ile Teftiş Kurulu Başkanı, başkan yardımcıları, müfettişler ve idari şube müdürlüğünün görev, yetki ve sorumluluklarını, denetlenenlerin sorumluluklarını, Teftiş Kurulu Başkanı, başkan yardımcıları ile müfettişlerin atanmalarını, mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri ve çalışma usul ve esaslarını düzenler.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun ek 39 uncu, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 91 inci, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 59 uncu, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 24 üncü ve 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 340 ıncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Millî Savunma Bakanını,

b) Bakanlık: Millî Savunma Bakanlığını,

c) Başkan: Millî Savunma Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanını,

ç) Başkanlık: Millî Savunma Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığını,

d) Başkan yardımcısı: Millî Savunma Bakanlığı Teftiş Kurulu başkan yardımcısını,

e) Denetime tabi birim: Teftiş Kurulu Başkanlığının denetim görev ve yetki sahasına giren Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı, Milli Savunma Üniversitesi ile Bakanlık bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşları, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıkları ile bağlılarını, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin en az yüzde ellisine sahip olduğu şirketler ve denetime tabi diğer kuruluşları,

f) İdari şube müdürlüğü: Millî Savunma Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı idari şube müdürlüğünü,

g) İdari şube müdürlüğü personeli: Millî Savunma Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı İdari Şube Müdürlüğünde görevli şube müdürü, şef ve diğer kadrolardaki personeli,

ğ) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS): Kurumların kendi mevzuatlarına göre düzenleyecekleri giriş sınavına kabul edilecekleri belirlemek amacıyla kullanılacak olan puanları sağlayan ve 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik çerçevesinde yapılan merkezi sınavı,

h) Müfettiş: Millî Savunma Bakanlığı başmüfettişi, müfettişi, stajyer müfettişi ve müfettiş yardımcısını ifade eder.

(2) Mevzuatta askerî iş müfettişine yapılan atıflar birinci fıkranın (h) bendinde yer alan “müfettiş” tanımına yapılmış sayılır.

Teşkilat

MADDE 4 – (1) Başkanlık; Başkan, başkan yardımcıları, müfettişler ve idari şube müdürlüğü personelinden oluşur. Başkanlığın merkezi Ankara’dır.

Bakana bağlı olma

MADDE 5 – (1) Başkanlık doğrudan Bakana bağlıdır. Müfettişler; teftiş, inceleme ve soruşturmaları Bakan adına yaparlar, Bakan ve Başkan dışında hiçbir makam ve merciden emir almazlar.

İKİNCİ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Teftiş Kurulu Başkanlığının görev ve yetkileri

MADDE 6 – (1) Başkanlık, Bakanın emri veya onayı üzerine, Bakan adına aşağıdaki görevleri yapar:

a) Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşların, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıkları ile bağlılarının, Millî Savunma Üniversitesi ve bağlılarının, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin en az yüzde ellisine sahip olduğu şirketlerin her türlü faaliyet, hesap ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek.

b) İş ve sosyal güvenlik mevzuatı çerçevesinde askerî işyerleriyle ilgili teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek.

c) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını sağlamak için gerekli önerileri hazırlamak ve Bakana sunmak.

ç) Görev ve sorumluluk alanı ile ilgili mevzuat tekliflerini inceleyip görüş bildirmek ve mevzuat teklif çalışmalarına katılmak.

d) Bakan tarafından verilecek görevler ile mevzuatta öngörülen diğer görevleri yapmak.

Teftiş Kurulu Başkanının atanması

MADDE 7 – (1) Başkan, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine istinaden Cumhurbaşkanınca atanır.

Teftiş Kurulu Başkanının görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 8 – (1) Başkan, müfettiş sıfat ve yetkisini haiz olup aşağıdaki görevleri yapar:

a) Başkanlığı yönetmek, çalışmaları düzenlemek ve denetlemek.

b) Gerektiğinde bizzat teftiş, inceleme ve soruşturma yapmak.

c) Müfettişleri görevlendirmek, çalışmalarını izlemek ve denetlemek.

ç) Yıllık çalışma plan ve programları hazırlayarak en geç ilgili olduğu yılın başında yürürlüğe girecek şekilde Bakanın onayına sunmak, onaylanmış programların uygulanmasını ve gerektiğinde değiştirilmesini sağlamak.

d) Müfettişlerce düzenlenen raporları incelemek, varsa eksikliklerinin giderilmesini sağlamak, ilgili birimlere göndermek, bu birimlerce anılan raporlarla ilgili olarak yapılacak işlemleri izlemek, gerektiğinde bu konularda Bakana bilgi veya rapor vermek.

e) Mevzuat hükümlerine göre müfettişlerin ve şube müdürlüğü personelinin atanma, ilerleme ve yükselmeleri ile ilgili olarak Bakana teklifte bulunmak.

f) Müfettişleri meslekleri ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmaya özendirmek, bu amaçla yurt içi ve dışında inceleme ve araştırma yapmalarını sağlamak, mesleki, genel kültür ve yabancı dil bilgilerinin artırılması yönünde hizmet içi eğitim, kurs, seminer ve toplantılar düzenlemek, bu tür çalışmalara katılmalarını sağlamak.

g) Sivil kaynaktan alınacak müfettiş yardımcılarının giriş sınavı ile yetki ve yeterlik sınavlarının yapılmasını ve yürütülmesini ve müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesi için eğitim programlarının hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

ğ) Askerî kaynaktan alınacak stajyer müfettişlerin giriş ve müfettişliğe geçiş sınavlarının yapılmasını ve yürütülmesini ve stajyer müfettişlerin yetiştirilmesi için eğitim programlarının hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

h) Uygulamada, müfettişler arasında mevzuatın farklı yorumlandığı hallerde, bu farklılığın giderilmesi için görüş ve uygulama birliğini sağlamak.

ı) Başkanlığın tüm faaliyet alanına ilişkin uygulama birliğinin sağlanmasına yönelik yönerge, genelge, rehber ve talimatların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

i) Bakan tarafından verilecek görevler ile mevzuatta öngörülen diğer görevleri yapmak.

Teftiş Kurulu başkan yardımcılarının görevlendirilmesi, görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 9 – (1) Başkana görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak üzere müfettişler arasından en fazla dört müfettiş Bakan onayıyla başkan yardımcısı olarak görevlendirilebilir.

(2) Başkan yardımcıları, müfettiş sıfat ve yetkisini haiz olup, Başkanın görevlendirmesi doğrultusunda iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlarlar.

Teftiş Kurulu Başkanına vekâlet

MADDE 10 – (1) Başkan geçici sebeplerle görevden ayrıldığında, başkan yardımcılarından birine vekâlet görevi verir.

(2) Herhangi bir sebeple Başkanlık görevinin boşalması halinde vekâlet görevi Bakan onayı ile belirlenir.

Müfettişlerin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 11 – (1) Müfettişlerin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Denetime tabi birimlerin her türlü faaliyet, hesap ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma yapmak.

b) İş ve sosyal güvenlik mevzuatı çerçevesinde askerî işyerleriyle ilgili teftiş, inceleme ve soruşturma yapmak.

c) Gördükleri yanlışlık, eksiklik ve usulsüzlükleri saptayarak işlerin daha iyi yürütülmesi için alınması gereken önlemlerle birlikte durumu Başkanlığa bildirmek, mevzuatın uygulanmasından doğan aksaklıklar üzerinde incelemeler yaparak önerilerini Başkanlığa sunmak.

ç) Teftiş, inceleme ve soruşturma faaliyetleri sırasında öğrenmiş oldukları ve görev emrinin dışında kalan yolsuzluk veya soruşturma açılmasını gerektiren konularda, gecikmeden hadiseye el koyabilmek üzere durumu Başkanlığa bildirmek, gecikmesinde sakınca görülen veya delillerin kaybına meydan verebilecek hallerde delilleri toplamak.

d) Teftiş, inceleme ve soruşturma görevlerinin gerektirdiği hallerde, denetime tabi birimlerdeki görevlilerin muhafazasına verilmiş olan ayni, nakdi, menkul ve gayrimenkul her türlü varlıklara ilişkin sayım yapmak, bunlara ait gizlilik derecesi ne olursa olsun her türlü evrak, dosya, vesika ve elektronik, manyetik ve benzeri bilgi işlem ortamındaki verileri tetkik etmek veya almak, gerektiğinde tasdikli örnek veya fotokopilerini bırakmak suretiyle belgelerin asıllarını almak.

e) Teftiş, inceleme ve soruşturma çalışmaları neticesinde raporlar düzenleyerek Başkanlığa intikal ettirmek.

f) Refakatlerine verilecek müfettiş yardımcılarının meslekte yetiştirilmelerini sağlamak, liyakat, temsil, çalışma azmi ve başarıları hakkındaki değerlendirmelerini Başkanlığa intikal ettirmek.

g) Bakanlığı ilgilendiren konularda yurt içinde ve dışında inceleme ve araştırmalar yapmak, görevlendirildikleri komisyon, kurs, seminer ve toplantılara katılmak.

ğ) Mevzuat çerçevesinde ilgilileri görevden uzaklaştırmak veya görevden uzaklaştırmayı teklif etmek.

h) Başkanlıkça istenmesi durumunda belli bir konuda görüş oluşturmak ve Başkanlığa sunmak.

ı) Başkanlıkça verilecek denetim hizmetleriyle ilgili diğer görevleri yapmak.

Müfettişlerin uyacakları hususlar

MADDE 12 – (1) Müfettişler, bulundukları yerlerde görev ve sıfatlarının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunamazlar. Görevin başarıyla yerine getirilmesi, adil ve objektif bir sonucun ortaya çıkması amacıyla dürüstlük, bağımsızlık, tarafsızlık ve güvenilirlik ilkelerini gözeten bir yaklaşım içinde olmak zorundadırlar.

(2) Ayrıca müfettişler;

a) İcraya müdahale edemezler.

b) İnceledikleri belge ve defterlerde, işlemlerin denetlendiğini gösterir tarih, mühür ve imza dışında açıklama ve düzeltme yapamazlar.

c) Görevleri dolayısıyla edindikleri gizli bilgi ve belgeleri açıklayamazlar.

Görevden uzaklaştırma

MADDE 13 – (1) Müfettişler, haklarında görevden uzaklaştırma hükümlerinin uygulanabileceği görevlilerden;

a) Para ve para hükmündeki evrak ve senetleri, mal ve eşyayı, bunların hesaplarını, belge ve defterlerini göstermekten ve soruları yanıtlamaktan kaçınanları; teftiş, inceleme ve soruşturmayı güçleştirecek, engelleyecek veya yanlış yollara sürükleyecek davranışlarda bulunanları,

b) 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 17 nci maddesi kapsamına giren eylem ve işlemleri yapmış olanları,

c) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin birinci fıkrasının (E) bendine göre; terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olanları, bu örgütlere yardım edenleri, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullananları ya da kullandıranları, bu örgütlerin propagandasını yapanları,

ç) Evrakta sahtecilik, kayıtlarda tahrifat yapmış olanları,

d) Ceza ve disiplin kovuşturmasını gerektiren görevle ilgili başkaca önemli yolsuzluklarda bulunanları veya açıkça ortaya konulması koşuluyla kamu hizmeti gerekleri yönünden görev başında kalmaları sakıncalı olanları, teftiş, inceleme ve soruşturmanın her aşamasında, geçici bir önlem niteliğinde olmak üzere görevden uzaklaştırabilirler.

(2) Görevden uzaklaştırma işlemi, müfettiş tarafından gerekçesiyle birlikte görevden uzaklaştırılan kişiye, birinci derecedeki amiri ile atamaya yetkili amirine, Başkanlığa ve Bakanlığa yazıyla derhal bildirilir.

(3) Soruşturma sonunda, disiplin nedeniyle memurluktan çıkarma veya cezai bir işlem uygulanmasına gerek kalmayanlar için alınmış olan görevden uzaklaştırma önleminin kaldırılması teklifi, müfettişlerce birinci derecedeki amiriyle atamaya yetkili amirine, Başkanlığa ve Bakanlığa bildirilir.

(4) 31/1/2013 tarihli ve 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanununa tabi personel hakkında görevden uzaklaştırma işlemlerinin tesisi söz konusu Kanuna göre yapılır.

İdari şube müdürlüğü

MADDE 14 – (1) İdari şube müdürlüğü, şube müdürü ile yeterli sayıda personelden oluşur. Bunlar, işlerini gereği gibi yürütmekten Başkana karşı sorumlu olup şube müdürü Başkanın talimatları doğrultusunda şubeyi yönetmekle görevli ve yetkilidir.

(2) İdari şube müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Başkanlığa gelen her türlü evrakın kaydını tutmak, havalesi uyarınca izlemek, cevaplarını hazırlamak ve ilgili olduğu yerlere göndermek.

b) Müfettişlerden gelen rapor ve soruşturma evrakını kayıt etmek ve havalesi uyarınca ilgili olduğu yerlere vererek takip etmek.

c) İşlemi tekemmül eden rapor ve evrakı düzenli bir şekilde muhafaza etmek.

ç) Müfettişlerin yolluklarını zamanında inceleyerek tahakkuka ait işlemi hazırlamak.

d) Başkanlıkta görevli olanların özlük işlerini yürütmek.

e) Başkanlığın çalışmaları ile ilgili kayıt ve dosyaları tutmak.

f) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

(3) İdari şube müdürlüğünün çalışma usul ve esasları ile görev dağılımı ve buralarda çalıştırılacak personel Başkan tarafından belirlenir.

(4) Şube personeli, görevleri dolayısıyla edindikleri bilgileri açıklayamaz, Başkanın izni olmaksızın hiçbir evrak, defter ve raporu ilgilisi haricindeki kişilere gösteremez ve veremezler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Müfettiş Alımı, Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilmesi, Yeterlik Sınavları ve Müfettişlerin Atanması

Sivil kaynaktan müfettiş alımı

MADDE 15 – (1) Sivil kaynaktan müfettişliğe giriş, yapılacak giriş sınavını kazanmak şartıyla müfettiş yardımcısı olarak gerçekleşir. Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı yazılı ve sözlü olarak yapılır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar.

(2) Giriş sınavına başvurabilmek için gerekli şartlara aşağıda yer verilmiştir:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartları taşımak.

b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme ve iktisadi ve idari bilimler fakülteleriyle bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul olunan yurt içi ya da yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olmak.

c) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde 35 yaşını doldurmamış olmak.

ç) Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik uyarınca KPSS’de, sınav duyurusunda belirtilecek ilgili puan türünden veya türlerinden Başkanlıkça belirlenecek asgari puan şartını sağlamak.

(3) Giriş sınavına başvuru şartları, sınavın yapılış şekli, yeri, zamanı, içeriği ve değerlendirme yöntemi, atama yapılacak kadro sayısı, sınıfı ve derecesi, KPSS puan türü veya türleri ile asgari puan, sınava çağrılacak aday sayısı, son başvuru tarihi, başvuru yeri, başvuru şekli ve başvuruda istenecek belge ve beyanlar ile diğer hususlar, sınav tarihinden en az 30 gün önce Resmî Gazete ile Cumhurbaşkanlığınca belirlenen kurumun internet sitesinde ve Bakanlığın internet adresinde yayımlanmak suretiyle duyurulur.

(4) Sınava girmek isteyen adaylar; aday başvuru formu, son 6 ay içinde çekilmiş bir fotoğraf ve ilgili mevzuatına göre geçerlilik süresi dolmamış, KPSS sonuç belgesi sureti ile yükseköğretim kurumu diploma veya bitirme belgesinin aslı ya da kurumca onaylı suretiyle Başkanlığa müracaat ederler. Aday başvuru formunda; adayın adı ve soyadı, adres ve iletişim bilgileri, doğum yeri ve tarihi, aile bilgileri, ilköğretim, lise ve üniversite bilgileri, kendileri hakkında bilgi verebilecek iki kişinin adı, soyadı ve iletişim bilgileri ve gerekli diğer bilgiler bulunur. Başkanlık, sınav başvurusunun elektronik ortamda yapılmasına karar verebilir.

(5) Başkanlık başvuruları inceleyerek giriş sınavına katılabilecek adaylara ilişkin listeyi KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle düzenler. Birden çok puan türünün belirlenmesi durumunda, aday hangi puan türünden en yüksek puanı almışsa o puan esas kabul edilir. Giriş sınavına çağrılacak aday sayısı, atama yapılacak kadro sayısının 20 katını geçmemek üzere sınav duyurusunda belirtilir. Giriş sınavına çağrılacaklar listesi sınav tarihinden en az iki hafta önce Bakanlık internet sayfasında duyurulur.

(6) Giriş sınavı, Bakan onayıyla oluşturulacak beş kişilik sınav kurulu tarafından yapılır. Başkan sınav kurulunun başkanı olup üç üyesi Bakanlıktaki birim amirleri arasından diğer üyesi müfettişler arasından belirlenir. Ayrıca, müfettişler arasından aynı usulle iki yedek üye belirlenir. Müfettiş yardımcıları sınav kurulunda görevlendirilemez.

(7) Yazılı sınav klasik ve/veya test usulünde yapılabilir. Bakanlık, uygun gördüğü takdirde yazılı sınavın bir kısmını ya da tamamını Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’na (ÖSYM), üniversitelere veya bu konuda uzmanlaşmış diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da yaptırabilir. Bu takdirde yazılı sınava ilişkin hususlar, Bakanlık ile ilgili kuruluş arasında yapılacak protokol ile belirlenir.

(8) Yazılı sınav aşağıdaki konulardan yapılır:

a) Hukuk grubu: Anayasa hukuku, idare hukuku, ceza hukuku, ceza muhakemesi hukuku, ticaret hukuku, borçlar hukuku, medeni hukuk.

b) İktisat grubu: Makro ve mikro iktisat, uluslararası iktisat, para, banka ve kredi.

c) Maliye grubu: Maliye teorisi ve maliye politikası, vergi teorisi ve Türk vergi sistemi, kamu maliyesi.

ç) Muhasebe grubu: Genel muhasebe, mali analiz ve teknikleri.

(9) Yazılı sınav soruları, sınav gruplarına göre sınav kurulunca ayrı ayrı hazırlanır. Hazırlanan sorular ve puan değerleri tutanakla tespit edilir. Tutanaklar sınav kurulu üyelerince imzalandıktan sonra sınav gruplarına göre ayrı ayrı zarflara konulur. Zarflar, kapatma yerlerinin üstleri mühürlenip sınav kurulu üyelerince imzalandıktan sonra Başkanlıkta muhafaza edilir.

(10) Yazılı sınav sorularını içeren mühürlü zarflar, sınava katılanların önünde açılarak sınava başlanır ve durum tutanakla tespit edilir. Sınav sonunda toplanan cevap kağıtları bir zarfa konulur, üzerine sınav grubu, sınav tarihi ve yeri, içine konulan kağıt sayısı yazılarak kapatılır. Zarfın üzeri mühürlenerek imzalanır. Bu hususlar ile sınav sırasında meydana gelen kayda değer olaylar sınavı tamamlayan son iki adayın da katılımıyla sınav kapanış tutanağı ile tespit edilir. Sınav disiplinini sağlamak, kopya çekilmesine veya başkasının yerine sınava girilmesine engel olmak, sınavı düzenli yürütüp sonuçlandırmak sınav kurulunun görevidir. Kopya çekenler yahut kopya çekme girişiminde bulunanlar, sınav disiplinini bozanlar sınav salonundan çıkarılır, durum bir tutanakla tespit edilir. Bunlar bir daha sınava alınmazlar. Herhangi bir sınav grubuna alınmayanlar ya da girmeyenler, sonraki grupların sınavına giremezler.

(11) Yazılı sınavda başarılı olabilmek için, her sınav grubundan 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alınması ve tüm sınav gruplarının ortalama notunun en az 70 olması gereklidir. Sınav gruplarından herhangi birinden 60 puandan aşağı not alan adayın diğer sınav gruplarına ilişkin sınav kağıtları değerlendirilmez. Yazılı sınavda başarılı olan adaylardan en yüksek puan alan adaydan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının 4 katını geçmemek üzere, duyuruda belirtilen sayıda aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılır. Yazılı sınav sonuçları, Bakanlık internet adresinde yayımlanmak suretiyle duyurulur. Ayrıca, sözlü sınava katılmaya hak kazananlara, sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin bilgileri içeren tebligat yapılır.

(12) Sözlü sınava çağrılan adaylardan, sabıka kaydına ve erkek adayların askerlik durumuna dair yazılı beyanı, nüfus cüzdanı sureti ile kendi el yazısıyla yazılmış ve imzalanmış özgeçmişi ve yeteri kadar fotoğraf istenir.

(13) Sözlü sınav; adayın hukuk, iktisat, maliye ve muhasebe bilgisinin yanı sıra, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücünün, temsil kabiliyetinin, davranış ve tepkilerinin müfettişlik mesleğine uygunluğunun, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığının, genel yetenek ve genel kültürünün, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının değerlendirilmesi suretiyle yapılır. Sözlü sınavda başarılı olabilmek için, sınav kurulu başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanın ortalamasının en az 70 olması gerekir.

(14) Giriş sınavı puanı, yazılı ve sözlü puanların ortalamasından oluşur. Adaylar giriş sınavı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı sırasına göre sıralanarak, atama yapılacak kadro sayısı kadar en başarılı adaylar asıl, asıl kazanan aday sayısını geçmemek üzere diğerleri yedek kazanan olarak belirlenir. Adayların başarı sırası belirlenirken giriş sınavı puanının eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

(15) Yazılı ve sözlü sınav sonuçları tutanakla tespit edilir. Giriş sınavında başarılı olanların listesi asıl ve yedek kazananlar şeklinde Bakanlığın internet sayfasında duyurulur. Ayrıca, sınavı asıl kazanan adaylara tebligat yapılır.

(16) Bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara göre yapılacak müfettiş yardımcılığı giriş sınavını kazananlar başarı derecelerine göre münhal kadrolara müfettiş yardımcısı olarak atanır. Asıl kazananlardan ataması yapılamayan veya ataması yapıldığı halde göreve başlamayan ya da göreve başladıktan sonra üç ay içinde ayrılanların yerine, başarı sırası daha yüksek olan adaya öncelik verilmek suretiyle yedek kazananlar arasından atama yapılabilir. Sınav sonuçları atanamayanlar için kazanılmış hak sayılmaz.

(17) Giriş sınavı ile ilgili olarak bu maddede yer alan hususlar dışında herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

(18) Giriş sınavına başvuranlardan kasten gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir ve haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesi

MADDE 16 – (1) Müfettiş yardımcılarının yetişme süresi üç yıldır. Bu süre içinde kesintisiz olarak üç ayı aşan hastalık, doğum ve aylıksız izin kullananlar ile askere gidenlerin süreleri, ayrı kaldıkları müddet kadar uzatılır.

(2) Müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesi; teorik eğitim, refakat ve bağımsız iş yapma olmak üzere üç aşamalı bir süreci kapsar.

(3) Teorik eğitim aşamasında, müfettiş yardımcılarına bir program çerçevesinde müfettişlik mesleğine yönelik eğitim verilir. Eğitim programı, program koordinatörü olarak görev yapacak Başkanın görevlendireceği iki müfettiş tarafından hazırlanarak Başkanın onayına sunulur ve sonra uygulamaya konulur. Programda eğitim konuları ve eğitimcilerin isimlerine yer verilir. Programın uygulanmasında Başkanlıktaki müfettişlere eğitimci olarak görev verilir. Ayrıca programın uygulanmasında akademisyenlerden, diğer bakanlıkların müfettişlerinden ve denetime tabi birimlerin personel, teknik donanım ve her türlü imkanlarından yararlanılabilir. Eğitim programında, denetime tabi birimlerin mevzuatı, faaliyet alanları ve uygulamalarına da yer verilir. Bu bağlamda bu birimlerin üst düzey amirleri ve komutanları tarafından programda belirlenecek tarihlerde birimi tanıtıcı ders mahiyetinde oturum yapılması sağlanabilir. Eğitim programının sonunda müfettiş yardımcıları genel bir yoklama sınavına tabi tutulurlar. Yazılı olarak yapılacak bu sınav, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

(4) Refakat aşamasında, müfettiş yardımcıları dörder ay süreyle üç müfettişin refakatinde görevlendirilirler. Müfettişler, refakatlerindeki müfettiş yardımcılarının meslek ve hizmet gereklerine uygun şekilde yetiştirilmelerinden sorumludurlar. Müfettiş yardımcıları belirtilen süre zarfında müfettişin rehberliği doğrultusunda görevlerini yerine getirirler. Müfettiş yardımcıları, refakat süresince tek başlarına teftiş, inceleme ve soruşturma yapamazlar ve bağımsız rapor düzenleyemezler. Müfettişler, refakatlerine verilen müfettiş yardımcılarına refakat süresi sonunda müfettişlik yeteneği, mesleki bilgi ve temsil kabiliyetini yansıtır mahiyette 50 puandan az olmamak üzere 100 tam puan üzerinden refakat notu verirler.

(5) Genel yoklama sınavından alınan not ve refakat notlarının aritmetik ortalaması 70 ve üzeri olan müfettiş yardımcıları, bağımsız iş yapma aşamasına geçer. Bağımsız iş yapma aşamasına geçiş, Başkanlıkça verilecek yetkili müfettiş yardımcısı yazısıyla olur. Bağımsız iş yapma aşamasında müfettiş yardımcıları, müfettişlerin görev, yetki ve sorumluluklarına sahip olarak görev yaparlar.

(6) Müfettiş yardımcıları, yetiştirme programı kapsamında Başkanlıkça belirlenen konularda tez hazırlarlar. Tez konularının belirlenmesi, tez jürisi oluşturulması, tezin kabulü gibi hususlar Başkanlıkça belirlenir.

Yeterlik sınavı

MADDE 17 – (1) Müfettişlik yeterlik sınavına girebilmek için; bağımsız iş yapma aşamasına geçmiş olmak ve müfettiş yardımcılığı görevinde fiilen üç yıl çalışmış olmak gerekir.

(2) Müfettiş yardımcılarından, bağımsız iş yapma aşamasına geçemeyenler ile müfettişlik mesleğiyle bağdaşmayan tutum ve davranışları müfettiş raporu veya yargı kararı ile saptanan, kabul edilebilir bir özrü olmadan yeterlik sınavına girmeyen ya da yeterlik sınavında başarı gösteremeyenler derece ve kademelerine uygun Bakanlıkta başka bir göreve atanırlar.

(3) Yeterlik sınavına girebilme koşullarını taşıyanlar, müfettiş yardımcılığı süresinin bitimini izleyen en geç üç ay içinde yeterlik sınavına alınırlar. Yeterlik sınavına alınacak müfettiş yardımcılarına, sınavın yapılacağı yer, gün ve saat en az bir ay önceden yazılı olarak bildirilir.

(4) Yeterlik sınavı, Bakan onayıyla oluşturulacak beş kişilik sınav kurulu tarafından yapılır. Başkan sınav kurulunun başkanı olup diğer üyeleri müfettişler arasından belirlenir. Ayrıca, müfettişler arasından aynı usulle iki yedek üye belirlenir.

(5) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere aşağıda yer alan konu alanlarından yapılır:

a) Bakanlık teşkilat ve görevlerine ilişkin mevzuat.

b) Bakanlık bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarına ilişkin mevzuat.

c) Teftiş Kurulu Başkanlığı mevzuatı.

ç) Devlet memurları mevzuatı.

d) Türk Silahlı Kuvvetleri personel mevzuatı.

e) Türk Silahlı Kuvvetleri iç hizmet mevzuatı.

f) Türk Silahlı Kuvvetleri disiplin mevzuatı.

g) Türk ceza mevzuatı.

ğ) Askerî ceza mevzuatı.

h) Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması mevzuatı.

ı) Mal bildiriminde bulunulması, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele mevzuatı.

i) Türk ticaret mevzuatı.

j) Kamu ihale mevzuatı.

k) Kamu mali yönetimi ve kontrolü mevzuatı.

l) Harcırah mevzuatı.

m) İş ve sosyal güvenlik mevzuatı.

(6) Yazılı ve sözlü sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve yeterlik sınavında başarılı olmak için yazılı ve sözlü sınavdan 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alınmış olması ve alınan puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekir.

(7) Yeterlik sınavında başarı gösterenler, bu sınavdaki başarı sırasına göre müfettişliğe atanırlar.

Askerî kaynaktan müfettiş alımı

MADDE 18 – (1) Askerî kaynaktan müfettişliğe giriş, yapılacak giriş sınavını kazanmak şartıyla stajyer müfettiş olarak gerçekleşir. Giriş sınavı Bakan onayıyla oluşturulacak beş kişilik sınav kurulu tarafından yapılır. Başkan sınav kurulunun başkanı olup üç üyesi Bakanlıktaki birim amirleri arasından diğer üyesi müfettişler arasından belirlenir. Ayrıca, müfettişler arasından aynı usulle iki yedek üye belirlenir. Giriş sınavı yazılı ve/veya mülakat şeklinde yapılır. Giriş sınavının hangi usulle yapılacağı Bakan onayı ile belirlenir.

(2) Giriş sınavına başvuru şartları, sınavın yapılış şekli, yeri, zamanı, içeriği ve değerlendirme yöntemi, atama yapılacak kadro sayısı, sınava çağrılacak aday sayısı, son başvuru tarihi, başvuru yeri, başvuru şekli ve başvuruda istenecek belge ve beyanlar ile diğer hususlar, sınav tarihinden en az otuz gün önce Bakanlığın ve kuvvet komutanlıklarının internet adresinde yayımlanmak suretiyle duyurulur.

(3) Giriş sınavına başvurabilmek için; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinde üst subay (binbaşı, yarbay, albay) rütbesinde bulunmak gerekir.

(4) Sınava girmek isteyen adaylar, aday başvuru formu ve son altı ay içinde çekilmiş bir fotoğrafla Başkanlığa müracaat ederler. Aday başvuru formunda; adayın adı ve soyadı, adres ve iletişim bilgileri, doğum yeri ve tarihi, aile bilgileri, ilköğretim, lise ve üniversite bilgileri, kendisi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin adı, soyadı ve iletişim bilgileri ve gerekli diğer bilgiler bulunur. Sınav başvurusunun elektronik ortamda yapılması için de olanak sağlanabilir.

(5) Başvuruda bulunanların sicil notları, takdirname ve/veya başarı belgeleri ile cezaları, yabancı dil bilgileri Başkanlıkça değerlendirilir.

(6) Yapılan değerlendirme sonucunda giriş sınavı aşağıdaki şekillerde yapılabilir:

a) Giriş sınavının sadece yazılı olarak yapılması durumunda; atama yapılacak kadro sayısının en fazla 20 katı aday Bakan onayıyla sınava çağrılır. Yazılı giriş sınavı 17 nci maddenin beşinci fıkrasında yer alan konu alanlarından yapılır. Yazılı giriş sınavında 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir. Yazılı giriş sınavında 70 ve üzeri puan alan adaylar, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı sırasına göre sıralanarak atama yapılacak kadro sayısı kadar en başarılı adaylar asıl, diğerleri yedek kazanan olarak belirlenir ve bu durum bir tutanağa bağlanır.

b) Giriş sınavının sadece mülakat şeklinde yapılması durumunda; atama yapılacak kadro sayısının en fazla 4 katı aday Bakan onayıyla sınava çağrılır. Mülakat giriş sınavında 17 nci maddenin beşinci fıkrasında yer alan konu alanlarına ilişkin bilgi düzeyi ile adayın askerlik bilgisinin yanı sıra, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücünün, temsil kabiliyetinin, davranış ve tepkilerinin müfettişlik mesleğine uygunluğunun, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığının, genel yetenek ve genel kültürünün, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının değerlendirilmesi suretiyle yapılır. Sınav kurulu başkan ve üyelerince her bir adaya ayrı ayrı puan verilir ve bu puanların aritmetik ortalaması adayın giriş sınavı puanını teşkil eder. Bu puanlar tutanağa geçirilir. Mülakat giriş sınavında 70 ve üzeri puan alan adaylar, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı sırasına göre sıralanarak atama yapılacak kadro sayısı kadar en başarılı adaylar asıl, diğerleri yedek kazanan olarak belirlenir ve bu durum bir tutanağa bağlanır.

c) Giriş sınavının yazılı ve mülakat şeklinde yapılması durumunda; yazılı sınava atama yapılacak kadro sayısının en fazla 20 katı aday Bakan onayıyla çağrılır. Yazılı sınav 17 nci maddenin beşinci fıkrasında yer alan konu alanlarından yapılır. Yazılı sınavda 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar mülakat sınavına alınmazlar. Yazılı sınav sonucunda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısının en fazla 4 katı aday (Son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dâhil) Bakan onayıyla mülakat sınavına çağrılır. Mülakat sınavı; adayın, 17 nci maddenin beşinci fıkrasında yer alan konu alanlarına ilişkin bilgi düzeyi ile askerlik bilgisinin yanı sıra, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücünün, temsil kabiliyetinin, davranış ve tepkilerinin müfettişlik mesleğine uygunluğunun, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığının, genel yetenek ve genel kültürünün, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının değerlendirilmesi suretiyle yapılır. Her adaya sınav kurulu başkan ve üyelerince 100 tam puan üzerinden ayrı ayrı puan verilir ve bu puanların aritmetik ortalaması adayın mülakat sınavı puanını teşkil eder. Bu puanlar tutanağa geçirilir. Giriş sınavı notu yazılı ve mülakat sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır. Giriş sınavında 70 ve üzeri puan alan adaylar, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı sırasına göre sıralanarak atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asıl, diğerleri yedek kazanan olarak belirlenir ve bu durum bir tutanağa bağlanır.

(7) Adayların başarı sırası belirlenirken giriş sınavı puanının eşit olması halinde kıdemi yüksek olan adaya öncelik tanınır. Giriş sınavında 70 ve üzeri puan almış olmak, atama yapılacak kadro sayısının dışında kalan adaylar için müktesep hak teşkil etmez. Asıl kazananlardan ataması yapılamayan olursa başarı sırası daha yüksek olan adaya öncelik verilmek suretiyle yedek kazananlar arasından üç ay içinde atama yapılabilir.

(8) Giriş sınavında başarılı olanların listesi asıl ve yedek kazananlar şeklinde Bakanlığın internet sayfasında duyurulur. Ayrıca, sınavı asıl kazanan adaylara tebligat yapılır.

(9) Giriş sınavı ile ilgili olarak bu maddede yer alan hususlar dışında herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

(10) Giriş sınavında başarı gösterenler stajyer müfettişliğe atanır.

Eğitim programı ve müfettişliğe atanma

MADDE 19 – (1) Askerî kaynaktan alınan stajyer müfettişlere bir program çerçevesinde müfettişlik mesleğine yönelik eğitim verilir.

(2) Eğitim programı, program koordinatörü olarak görev yapacak Başkanın görevlendireceği iki müfettiş tarafından hazırlanarak Başkanın onayına sunulur ve sonra uygulamaya konulur. Programda eğitim konuları ve eğitimcilerin isimlerine yer verilir. Programın uygulanmasında Başkanlıktaki müfettişlere eğitimci olarak görev verilir. Ayrıca programın uygulanmasında akademisyenlerden, diğer bakanlıkların müfettişlerinden ve denetime tabi birimlerin personel, teknik donanım ve her türlü imkanlarından yararlanılabilir. Eğitim programında, denetime tabi birimlerin mevzuatı, faaliyet alanları ve uygulamalarına da yer verilir. Bu bağlamda bu birimlerin üst düzey amirleri ve komutanları tarafından programda belirlenecek tarihlerde birimi tanıtıcı ders mahiyetinde oturum yapılması sağlanabilir.

(3) Stajyer müfettişlerin stajyerlik süresi bir yıl olup bu sürenin sonunda Bakan onayıyla oluşturulacak beş kişilik sınav kurulu tarafından giriş sınavında belirtilen konu alanlarından sözlü sınava tabi tutulurlar. Başkan sınav kurulunun başkanı olup diğer üyeleri müfettişler arasından belirlenir. Ayrıca, müfettişler arasından aynı usulle iki yedek üye belirlenir.

(4) 100 tam puan üzerinden 70 ve üzeri puan alanlar stajyerlik süresini başarıyla tamamlamış olur ve müfettişliğe atanır. 70 puanın altında kalanlar Bakanlıkta durumlarına uygun kadrolara atanırlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Denetim Faaliyetleri ve Raporlar

Denetim faaliyetleri ile bu faaliyetler sonucunda düzenlenecek raporlar ve yapılacak işlemler

MADDE 20 – (1) Teftiş, inceleme ve soruşturma şeklinde ortaya konan denetim faaliyetlerinin iradi dayanağı Bakanın emri veya onayıdır.

(2) Denetim faaliyetleri, bir ihbar, şikâyet, talep veya gerek üzerine ortaya çıkabilir ve planlı denetim faaliyetleri ve plansız denetim faaliyetleri şeklinde gerçekleşir. Planlı denetim faaliyetleri her takvim yılından önce hazırlanan ve o takvim yılında hangi denetime tabi birimlerin denetleneceğini ortaya koyan ve Bakan onayını veya emrini müteakip icra edilmeye başlanan denetim faaliyetleridir. Planlı denetim faaliyetleri teftiş şeklinde icra edilir. Plansız denetim faaliyetleri ise önceden bir takvime bağlanmaksızın Bakanın emir veya onay vermesi üzerine teftiş, inceleme ve soruşturma şeklinde icra edilebilen denetim faaliyetleridir.

(3) Teftiş, denetime tabi birimlerin faaliyet, hesap ve işlemlerinin örnekleme yöntemiyle denetlenmesidir. Denetime tabi birimlerin faaliyet, hesap ve işlemleri bir seferde bir bütünlük içerisinde denetlenebileceği gibi fonksiyonel ya da bölümsel açıdan yıllara sari olarak da denetlenebilir. Teftiş faaliyeti sonucunda teftiş raporu düzenlenir.

(4) İnceleme, denetime tabi birimlerin veya bu birimlerdeki görevlilerin faaliyet, hesap ve işlemlerinden belli bazılarının özellikle bir ihbar ya da şikayete bağlı olarak ayrıntılı denetlenmesidir. Ön inceleme; incelemenin özel bir hali olup, 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılır. İnceleme faaliyeti sonucunda inceleme raporu, ön inceleme faaliyeti sonucunda ön inceleme raporu düzenlenir.

(5) Soruşturma, denetime tabi birimlerdeki görevlilerin ve varsa üçüncü kişilerin Türk Ceza Kanununa, Askerî Ceza Kanununa veya ceza hükmü taşıyan özel kanunlara göre suç sayılan ve genel hükümlere göre soruşturulup kovuşturulacak eylemleriyle disiplin suçu niteliğindeki tutum ve eylemlerinin denetlenmesidir. Soruşturma faaliyeti sonucunda soruşturma raporu düzenlenir. Soruşturma raporu, denetime tabi birimlerdeki görevlilerin ve varsa üçüncü kişilerin ceza ve disiplin hukuku açısından sorumluluğunu ve haklarında uygulanabilecek ceza ile alınabilecek idari tedbir ve kararları ortaya koyar.

(6) İnceleme ve soruşturma faaliyetleri genel olarak iç içe olup Bakan tarafından aksi emredilmedikçe ya da olayın kendisi sadece inceleme yapılmasını gerekli kılmıyorsa onay “incelenmesi ve gerekirse soruşturulması” şeklinde alınır. Yapılan inceleme sonucunda konunun soruşturmalık bir boyutu ortaya çıkmazsa düzenlenecek rapor, inceleme raporu, soruşturmalık boyutu veya boyutları ortaya çıkarsa soruşturma raporu olur.

(7) Hesap teftişi, teftişin özel bir hali olup Bakanlık teşkilatı ile Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıkları bünyesinde bulunan teftişe tabi birlik ve kurumların yıllık hesap ve işlemleri ile bütçe uygulamasına ait işlemlerinin denetlenmesidir. Hesap teftişinde, bir önceki bütçe veya takvim yılından devreden, teftişi yapılan bütçe veya takvim yılında giren, teftişi yapılan bütçe veya takvim yılında çıkan, bir sonraki bütçe veya takvim yılına devreden mal, para ve diğer her çeşit kıymetin kayıt ve belgesinin mevzuata uygunluğu ile bunların yeri, depolama şekli, miktarı ve niteliği yıllık teftiş programına göre kontrol edilir ve sonucunda hesap teftiş raporu düzenlenir.

(8) Askeri iş teftişi, teftişin özel bir hali olup, iş ve sosyal güvenlik mevzuatı çerçevesinde askerî işyerleriyle ilgili yapılan teftiş ve denetimi ifade eder ve sonucunda askeri iş teftiş raporu düzenlenir.

(9) Denetleme ve değerlendirme, teftişin özel bir hali olup, denetime tabi birimlerin askeri usullerle denetimini ifade eder ve sonucunda denetleme ve değerlendirme raporu düzenlenir.

(10) Bu maddede yer verilen raporlar; tespit, görüş ve teklifler açısından açık, tekrardan uzak, anlaşılır ve yazım kurallarına uygun olmalı, teftiş, inceleme ve soruşturma sonucu elde edilen maddi ve hukuki delillere dayandırılmalıdır. Söz konusu raporlar, bir nüshası Başkanlıktaki dosyasına konulmak ve diğer nüshaları ilgili birimlere gönderilmek üzere yeterli sayıda düzenlenir. Raporun her sayfası müfettişlik mührü ile mühürlenip paraflanır, son sayfası müfettiş tarafından imzalanır, rapor ekleri ise sadece mühürlenir. Ayrıca, Başkanlıkça uygun görülmesi ve elektronik olarak imzalanması halinde rapor ve ekleri elektronik ortamda düzenlenip sunulabilir.

(11) Müfettişler tarafından düzenlenen raporlar, Başkanlıkça usul ve esas bakımından değerlendirildikten sonra işleme konur.

(12) Tuğgeneral/tuğamiral rütbesi ve üstü rütbedeki asker ve rütbe denkliği bunlara eşit sivil görevliler ile rütbe denkliği bulunmayan genel müdür ve genel müdür yardımcısı, kurum başkanı ve yardımcısı ve benzeri görevlerde bulunanlar hakkında adli ve/veya idari işlem öngören raporlar ile Başkanlıkça Bakanlık Makamına sunulması gerekli görülen raporlar Bakanın onayına sunulur.

(13) Tekemmül etmiş raporlardan yapılacak işlem bulunmadığı anlaşılanlar ile ilgili merci ve makamlara gönderilmesinde fayda görülmeyenler Başkanlıkça saklıya alınır diğerleri ilgili birimlere gönderilir ve sonuçları aynı birimler aracılığıyla takip edilir.

(14) Başkanlığa intikal eden ihbar ve şikayetlerle ilgili Başkan gerek görmesi halinde bir ön araştırma yaptırabilir ve sonucuna göre Bakanlık Makamından incelenip soruşturulması için onay alınıp alınmamasına karar verebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kıdem, Müfettişlik Güvencesi, Başmüfettişliğe Atanma

Müfettişlik kıdemi

MADDE 21 – (1) Müfettiş yardımcılığı kıdeminin belirlenmesinde, giriş sınavındaki başarı sırası esas alınır. Bu kıdem, müfettiş yardımcılığı süresince geçerlidir.

(2) Müfettişlik kıdeminin belirlenmesinde, sivil kaynaktan alınan müfettişler için yeterlik sınavındaki başarı sırası esas alınır.

(3) Başkanlığa, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesi uyarınca atananlardan; yeterlik sınavında başarı göstermek suretiyle müfettiş, denetmen, denetçi, kontrolör unvanlarından birini iktisap edenlerin denetim mesleğinde geçen süreleri ile üst kademe kamu yöneticiliklerinde geçen sürelerin tamamı, denetim mesleğinden olmayanların hizmet sürelerinin yarısı, bu Yönetmelik uyarınca askeri kaynaktan atananların ise müfettişlik dışında geçen sürelerinin yarısı denetim meslek kıdeminden sayılır.

Müfettişlik güvencesi

MADDE 22 – (1) Müfettişler, müfettişlik görevinin gerektiği gibi yürütülmesini engelleyecek sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlikleri sağlık kurulu raporu, müfettiş raporu veya yargı kararı ile tespit edilmedikçe görevlerinden alınamaz ve kendi istekleri dışında başka bir göreve atanamazlar.

(2) Askerî kaynaktan alınan müfettişler 18/12/2005 tarihli ve 26027 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliğindeki garnizon hizmet sürelerinden ve benzeri yükümlülüklerden muaftırlar.

(3) Görevden alınmayı gerektirir şartların gerçekleşmesi halinde kamu görevinde kalmalarına engel bir hal yoksa Bakanlıkta durumlarına uygun kadrolara atanırlar.

Başmüfettişliğe atanma

MADDE 23 – (1) Başkanlıkta, sivil kaynaktan alınan ve müfettiş yardımcılığında geçen süre dahil en az on yıl çalışmış olan müfettişler ile askeri kaynaktan alınan ve en az beş yıl çalışmış olan müfettişler başmüfettişliğe atanabilir.

ALTINCI BÖLÜM

Denetim Görevinin Yürütülmesine İlişkin Hususlar

Denetim görevinin devralınması

MADDE 24 – (1) Denetime tabi birimlerin denetim birimlerince veya görevlendirilen kişi ya da muhakkiklerce daha önce denetime başlanılmışsa aynı konuda Bakanlık makamı tarafından verilen emir veya onay üzerine, denetim yapmakla görevlendirilen müfettişlerin Başkanlığın bilgisi dahilinde talep etmesi durumunda, söz konusu denetim bulunduğu aşamada derhal kendilerine devredilir.

(2) Gerek birinci fıkrada belirtildiği şekilde, gerekse müfettişler arasında, başlanılmış bulunan denetim görevinin devri söz konusu olduğunda, durum taraflarca bir tutanağa bağlanır. Bu tutanakta devredilen denetim görevinin ne olduğunu, devir gününe kadar söz konusu denetim göreviyle ilgili ne tür iş ve işlemler yapıldığını belirten açıklamalar ile devralana teslim edilen belgelerin listesi yer alır.

(3) Durum bir yazıyla derhal Başkanlığa bildirilir.

Denetim görevinin yürütülmesi

MADDE 25 – (1) Müfettişler, kendilerine verilen görev yazısı ile denetime başlamış sayılır.

(2) Müfettişler, görevlendirildikleri denetimleri makul süre içerisinde veya belirlenen sürede sonuçlandırmak için gereken gayreti göstermek zorundadır. Denetimlerin gereğinden fazla uzaması halinde, gerekçe gösterilerek Başkanlığın bilgilendirilmesi gerekir.

(3) Başkanlığın aksi yönde bir talimatı olmadıkça, başlanılmış denetim tamamlanmadan diğer bir denetime başlanılmaz. Ancak, denetimin sonuçlandırılması muhtelif nedenlerle gecikecek ise Başkanlığın bilgisi dahilinde başka bir denetime başlanabilir.

Heyet halinde çalışma

MADDE 26 – (1) Müfettişler, Başkanlıkça gerekli görülen hallerde heyet halinde de görevlendirilebilir.

(2) Heyet halinde görevlendirmelerde; heyetin koordinasyonu, heyete dahilse başkan yardımcısı, değilse heyetteki en kıdemli müfettiş tarafından sağlanır.

Denetime yardımcı olma yükümlülüğü

MADDE 27 – (1) Müfettişler, yürüttükleri denetim görevi yönünden gerekli gördükleri bilgileri, defter ve belgeleri, gizlilik derecesi ne olursa olsun denetlenenlerden istemek ve görmek, bunların onaylı örneklerini, bir yolsuzluğun kanıtını oluşturanların asıllarını almak, kasa, depo ve ambarları incelemek ve saymak, bunları mühürlemek, inceleme ve sayma işlerinde yardım isteminde bulunmak, gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla, gerçek ve tüzel kişilerden bilgi ve belge istemek yetkisine sahiptirler. İlgililer, müfettişlerin bu isteklerini geciktirmeden yerine getirmekle yükümlüdürler.

(2) Denetlenenler, müfettişlerin sözlü veya yazılı sorularını cevaplamak, ifade vermek, bilgi işlem sistemleri, raporlama araçları, internet, intranet ve benzeri ağlar ile veri tabanlarına erişimini sağlamak, elektronik, manyetik ve benzeri bilgi işlem ortamlarındaki bilgiler ve kayıtları, gizlilik derecesi ne olursa olsun sözlü veya yazılı talebinde derhal müfettişe göstermek, incelemesine sunmak ve yine sözlü veya yazılı talebi halinde bunların kopyalarını müfettişe vermek zorundadır.

(3) Asılları alınan belgelerin müfettişlerin mühür ve imzasıyla onanmış örnekleri, dosyasında saklanmak üzere denetlenenlere verilir.

(4) Denetlenenler, denetim görevinin gereği gibi yürütülebilmesi için müfettişlere konumlarına uygun çalışma yeri ve imkanı sağlamak, gereken her türlü kolaylığı göstermekle yükümlüdürler.

Denetlenenlerce izin kullanılması

MADDE 28 – (1) Denetim başladıktan sonra, denetlenenlerin hastalık ve benzeri zorunlu nedenler dışında izne ayrılmasından önce müfettişin olumlu görüşü alınır. İzin kullanmaya başlamış olanlar, zorunluluk bulunmadıkça geri çağrılmaz.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İdarede geçici görevlendirme

MADDE 29 – (1) Müfettişler, yardımcılık dönemi hariç, yazılı muvafakatlarının alınması koşuluyla, Başkanın uygun görüşü ve Bakanın onayı üzerine idari birimlerde geçici olarak görevlendirilebilirler.

Yurt dışına gönderilme

MADDE 30 – (1) 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat uyarınca Başkanlıkta fiilen en az beş yıl görev yapmış müfettişlerden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 70 puan alanlar Bakanlığı ilgilendiren konularda inceleme ve araştırma yapmak üzere bütçenin ilgili tertibindeki ödenekten yararlandırılarak Başkanın önerisi ve Bakanın onayı ile altı ay süreli yurt dışına gönderilebilir.

(2) Yurt dışına gönderilenler tarafından, inceleme ve araştırma konularıyla ilgili düzenlenecek yurt dışı inceleme ve araştırma raporu, dönüş tarihinden itibaren üç ay içinde Başkanlığa tevdi edilir.

Sosyal haklar

MADDE 31 – (1) Sivil kaynaktan alınan müfettişler, denetim görevi için gittikleri yerlerde, 20/8/2000 tarihli ve 24146 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Ordu Evleri, Askerî Gazinolar, Kışla Gazinoları ve Vardiya Yatakhaneleri ile Eğitim Merkezleri Yönetmeliği kapsamındaki tesislerden kendileri, eş ve çocukları bakımından üst subaylar gibi istifade ederler.

Yazışma usulü

MADDE 32 – (1) Müfettişler, görevlerine ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerle doğrudan yazışma yapabilirler. Ancak TBMM, Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıkların merkez ve yurt dışı teşkilatları ile bağlı ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarının merkez ve yurt dışı teşkilatları, yüksek yargı organları, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıkları karargâhlarıyla yazışmalarını Başkanlık aracılığıyla yaparlar.

Mühür ve kimlik kartı

MADDE 33 – (1) Müfettişlere, beratıyla birlikte resmi bir mühür verilir. Ayrıca Millî Savunma Bakanlığı Akıllı Kart Yönetim Merkezi Başkanlığınca düzenlenecek personel kimlik kartında müfettiş ibaresi yer alır.

Yönergeler

MADDE 34 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili diğer hususlar Bakanın onayı ile çıkarılacak yönergelerle belirlenir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

MADDE 35 – (1) 16/12/2011 tarihli ve 28144 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Savunma Bakanlığı Askerî İş Müfettişleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) 15/10/2002 tarihli ve 24907 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Savunma Bakanlığı Hesap Teftiş Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

(3) Mevzuatta Millî Savunma Bakanlığı Askerî İş Müfettişleri Yönetmeliği ile Millî Savunma Bakanlığı Hesap Teftiş Yönetmeliğine yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

Yönetmeliğin uygulanmasında sorumluluk

MADDE 36 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğacak tereddütleri gidermeye Millî Savunma Bakanlığı yetkilidir.

Kazanılmış haklar

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihi itibarıyla 21 inci maddenin üçüncü fıkrasının ilgili hükümleri kapsamına girmekte olup Başkanlığa müfettiş olarak atanmış olanların atanma tarihinden önce kurumlarında fiilen denetim elemanı olarak görev yaptıkları süreler Başkanlıkta geçirilmiş sayılır.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde Başkanlıkta müfettiş olarak görev yapan subaylar 18 inci ve 19 uncu maddelere göre atanmış sayılır.

Yürürlük

MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.