Müdür kadrosuna vekalet eden özleşmeliler SDS'yi müdür gibi alabilir mi?

Müdür kadrosuna vekalet eden özleşmeliler SDS'yi müdür gibi alabilir mi?

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesi çerçevesinde istihdam edilen sözleşmeli personelin, müdürlük kadrolarına tedviren görevlendirilmesi durumunda sosyal denge tazminatı (SDS) ödenmesi hukuka uygun bulundu.

Sayıştay Temyiz Kurulu'nun aldığı bu karar, belediyelerde sözleşmeli personelin müdürlük kadrolarına vekaleten atanması konusunda önemli bir yol haritası sunuyor.

Yerel yönetimlerde sıklıkla karşılaşılan bir uygulama olan sözleşmeli personelin müdürlük kadrolarına vekaleten görevlendirilmesi konusunda Sayıştay Temyiz Kurulu kritik bir karar verdi.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesi çerçevesinde istihdam edilen sözleşmeli personelin, müdürlük kadrolarına tedviren görevlendirilmesi durumunda sosyal denge tazminatı ödenmesi hukuka uygun bulundu. Bu karar, belediye yönetimlerinde sözleşmeli personelin müdür kadrolarına vekaleten atanması konusunda netlik kazandırdı.

Belediyelerde Fen İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü gibi kritik pozisyonlarda görev yapan sözleşmeli personelin, müdürlük vekaletiyle ödenecek sosyal denge tazminatından (SDS) yararlanabileceği belirlendi. Bu durum, sözleşmelilerin kamu hizmetlerinde daha etkin bir rol almasını sağlayarak belediye işleyişine katkı sağlayabilir.

Sayıştay Temyiz Kurulu'nun aldığı bu karar, belediye ve yetkili sendika arasında imzalanan sosyal denge tazminatı sözleşmesiyle de uyumlu görünüyor. Bu çerçevede, sözleşmeli personelin müdürlük vekaletiyle birlikte sosyal denge tazminatı ödenmesinin mevzuata uygun olduğu teyit edilmiş oldu.

Ancak karşı oy veren Kurul üyeleri bazı noktalarda farklı düşünüyor. Karşı oy gerekçesinde, sözleşmeli personelin müdür kadrolarına vekaleten görevlendirilmesinin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi memur kadrolarına aykırı olduğu ve bu nedenle sosyal denge tazminatının ödenemeyeceği ifade edildi.

Karşı oy gerekçesinde dile getirilen bu endişeler, sözleşmeli personelin müdür kadrolarına vekaleten atanması konusunda hala bazı belirsizliklerin bulunduğunu gösteriyor. Bu noktada, Sayıştay'ın karşı oy gerekçelerini dikkate alarak konuyu yeniden değerlendirmesi ve ilgili mevzuatta gerekli düzenlemelerin yapılması önem arz ediyor.Sözleşmeli personelin müdürlük kadrolarına vekaleten atanması konusundaki bu yeni karar, belediyelerin personel yönetimi ve kamu hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Ancak bu uygulamanın mevzuata uygun bir şekilde yapılması ve personelin haklarının korunması için dikkatli bir şekilde yönetilmesi gerekiyor.

SDS (Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi) nedir?

Belediyeler ve bağlı idarelerinde uygulanan sosyal denge tazminatı (sds), 375 sayılı kanun hükmünde kararname'nin ek 15. maddesi ile düzenlenmiştir. Bu kapsamda, belediyeler ve bağlı kuruluşlarına ait kadro ve pozisyonlarda istihdam edilen kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı ödenebilmektedir. Ödenecek tazminatın aylık tutarı, belediye ile en çok üyeye sahip kamu görevlileri sendikası arasında yapılacak sözleşmeyle belirlenir.

Sosyal denge tazminatı sözleşmesi yapma yetkisi

Sözleşmenin yapılması yetkisi, 4688 sayılı kanun'un 32. maddesi gereğince belediye meclisine aittir. Belediye başkanı ise idareyi temsilen bu sözleşmeyi yapma yetkisine sahiptir. Karşı taraf, belediyede en çok üyeye sahip sendika tarafından yetkilendirilen bir temsilci olacaktır.

Sözleşmenin yapılabileceği ve uygulanabileceği süreler

Sds sözleşmesi, toplu sözleşme sürecinin tamamlanmasını takiben üç ay içinde ya da mahalli idareler genel seçimlerini takiben üç ay içinde yapılabilir. Yapılan sözleşmelerin süresi, toplu sözleşme dönemiyle sınırlıdır ve mahalli idareler genel seçimi tarihini geçemez.

Belediyelerin sds sözleşmesi yapamayacağı durumlar

Belediyelerin sosyal denge tazminatı sözleşmesi yapamayacağı durumlar şunlardır:
- Vadesi geçmiş vergi, sosyal güvenlik primi ve hazine ve maliye bakanlığına olan borçların bütçe gelirlerinin yüzde 10'unu aşması,
- Ödeme süresi geçmiş aylık ve ücret borcu bulunması,
- Toplam personel giderinin bütçe gelirlerinin yüzde 30'unu aşması.

Sözleşmelerin 15.03.2012 tarihinden önce ve sonra imzalanmış olması durumları

15.03.2012 tarihinden önce imzalanan sözleşmeler, 375 sayılı khk'ya göre devam edebilir. Ancak 15.03.2012 tarihinden sonra imzalanan sözleşmeler 4688 sayılı kanun'un 32. maddesi çerçevesinde yapılabilir.

Sosyal denge sözleşmelerinin, tavan tutarlar ve mali hükümler açısından değerlendirilmesi

Sosyal denge tazminatı ödenebilecek aylık tutar, 4688 sayılı kanun'a göre yapılan toplu sözleşmede belirlenen tavan tutarı geçemez. Ödenecek tazminatın aylık tutarı, görev yapılan birim ve iş hacmi, görevin önem ve güçlüğü gibi kriterlere göre belirlenebilir.

Sosyal denge tazminatı ödemelerinin hangi kamu görevlilerine yapılabileceği

Sds ödemeleri, işçi statüsü dışında çalışan tüm kamu görevlilerini kapsar. Belediye başkan yardımcıları ve geçici görevlendirilen personel durumları özel olarak değerlendirilmektedir.

Sosyal denge tazminatı ödemelerinden gerçekleştirilecek kesintiler

Sds ödemelerinden gelir vergisi, damga vergisi ve sosyal güvenlik primi kesintileri yapılacaktır. Ancak memurlar ve sözleşmeli personel için sosyal güvenlik primi kesintileri farklılık göstermektedir.

Mevzuata aykırı yapılan sds ödemelerinden kimlerin sorumlu olacağı

Belediye meclis üyeleri, belediye başkanları, harcama yetkilileri ve gerçekleştirme görevlileri, mevzuata aykırı sds sözleşmeleri nedeniyle oluşabilecek kamu zararlarından sorumlu tutulabilirler.