KPSS ile Yerleşen Adayın Güvenlik Soruşturması Sonuçlanana Kadar Özel Sektörde Çalışma Durumu

KPSS ile Yerleşen Adayın Güvenlik Soruşturması Sonuçlanana Kadar Özel Sektörde Çalışma Durumu

Kamuajans.com - KPSS ile yerleşen adayların güvenlik soruşturmaları bitene değin özel sektörde SSK'lı olarak çalışıp çalışamayacağına dair geniş açıklama şöyle:

Kamuajans.com - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde "Devlet memurluğuna alınacaklarda aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır. 

<br />

A) Genel şartlar:<br />

<br type="_moz" />

1. Türk Vatandaşı olmak, <br />

<br type="_moz" />

2. Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,<br />

<br type="_moz" />

3. Bu Kanunun 41 inci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,<br />

<br type="_moz" />

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,<br />

<br type="_moz" />

5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.<br />

<br type="_moz" />

6. Askerlik durumu itibariyle;<br />

<br type="_moz" />

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,<br />

<br type="_moz" />

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,<br />

<br type="_moz" />

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,<br />

<br type="_moz" />

7. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.<br />

<br type="_moz" />

8. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.<br />

<br type="_moz" />

B) Özel şartlar<br />

<br type="_moz" />

1. Hizmet göreceği sınıf için 36 ve 41 inci maddelerde belirtilen öğretim ve eğitim kurumlarının birinden diploma almış olmak,<br />

<br type="_moz" />

2. Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak." hükmü, 50. maddesinde "Devlet kamu hizmet ve görevlerine Devlet memuru olarak atanacakların açılacak Devlet memurluğu sınavlarına girmeleri ve sınavı kazanmaları şarttır." hükmü yer almaktadır.

<br />

657 sayılı Kanunun 28. maddesinde memurların ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunması yasaklanmış, 125. maddesinde "Ticaret yapmak veya Devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak" fiiline karşılık kademe ilerlemesinin durdurulması disiplin cezası getirilmiştir.

<br />

03/05/2002 tarihli ve 24744 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 23. maddesinde "Adaylar, Beşinci Bölümde yer alan hükümler saklı kalmak üzere, ÖSYM tarafından (B) grubu kadrolara; KPSS puanları, tercihleri, kadro sayıları ve koşulları göz önünde tutulmak suretiyle yerleştirilir." hükmü, 25. maddesinde "Adaylar, yerleştirildikleri kamu kurum ve kuruluşlarına, Tercih Kılavuzu'nda yazılı olan belgeler ve KPSS Sınav Sonuç Belgesi ile birlikte atanmak üzere süresi içinde başvururlar. Kamu kurum ve kuruluşları, atamaya yetkili amirin onayı ile beş kişiden oluşan bir sınav değerlendirme komisyonu kurar. Bu komisyon, atanmak üzere bildirilen adayları, aranılan nitelikler yönünden inceleyerek, nitelikleri uyanların atamalarının yapılmasını teklif eder. Ancak, atama için öngörülen koşullara uymayan veya gerekli belgeleri süresi içinde getiremeyen adayların atamaları yapılmaz. Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir, bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır." hükmü, 26. maddesinde "KPSS'de yüksek puan almak, kamu kurum ve kuruluşlarında görev almada tek başına bir hak teşkil etmez. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile Başvuru Belgesi'nde ve Tercih Formu'nda kodlanmayan, yanlış kodlanan veya tutarsızlık bulunan bilgiler yüzünden yerleştirmesi yapılamayan veya daha alt tercihlerine yerleştirilen adaylar, bu durumdan dolayı bir hak iddia edemez. Kamu kurum ve kuruluşlarının atama için öngördükleri koşulları karşılayamayan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybederler." hükmü bulunmaktadır.<br />

<a href="http://kamuajans.com"><br />

KamuAjans.com</a> - Özel Haber 

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.