Başka Unvanların Zam ve Tazminatları Ödenen Memurlar

Başka Unvanların Zam ve Tazminatları Ödenen Memurlar

Kamuajans.com - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre maaş alan memurların bazılarına, bulundukları kadro unvanları için geçerli olan zam ve tazminatlar yerine başka unvanlar için belirlenmiş zam ve tazminatlar ödeniyor.

Kamuajans.com - Aylık maaş unsurları arasında yer alan zam ve tazminatlardan; kurumu, hizmet sınıfı, kadro unvanı, aylık/kadro derecesi, görev yeri ve eğitim durumu gibi hususlara bağlı belirlenmiş puan ve oranlara göre yararlanan Devlet memurlarından bazılarına, üst öğrenimi tamamladıklarında bulundukları kadro unvanı değişmese bile, üst öğrenime ilişkin kadrolarda olanların yararlanabildikleri zam ve tazminatlar esas alınarak maaş ödemesi yapılmaktadır.


Başka bir unvana ilişkin zam ve tazminatların ödenmesine imkan veren düzenlemeler

Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak üst öğrenim bitirmiş olan memurların kazanılmış hak aylık seviyeleri belirlenirken haklarında intibak işlemi yapılmakta ve bu işlem neticesinde ilgili memurun kadro/aylık seviyesinde değişiklikler olabilmektedir. Ancak, üst öğrenimin bitirilmiş olması, ilgili memurun kadro unvanının da mutlaka değişeceği anlamına gelmemekle birlikte, bazı memurlar için zam ve tazminat artışına neden olabilmektedir.


Konuya ilişkin olarak mevzuatta yer alan hükümlere ve verilmiş görüşlere bakıldığında;

**Devlet Memurlarına Ödenecek Zam Ve Tazminatlara İlişkin Kararda (madde 4/e); kurumların teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına ait kadrolarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirenlere, kariyerleri (mesleki üst öğrenimleri) esas alınarak zam ve tazminat ödeneceğinin ve bulundukları hizmet sınıflarındaki bir kadroya atanılamayacak herhangi bir üst öğrenimi bitirenlere ise bitirdikleri üst öğrenimden dolayı zam ve tazminat ödenmeyeceğinin hüküm altına alınmış olduğu,

**160 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde (bölüm E/3); kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunan personelden, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirerek, diploma veya çıkış belgelerini kurumlarına ibraz edenlere, intibak işlemlerinin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, belgelerin kuruma ibrazını takip eden ay başından geçerli olmak üzere, bitirilen aynı sınıfla ilgili mesleki üst öğrenimin karşılığı olan zam ve tazminatların ödeneceğinin belirtilmiş olduğu,

-Maliye Bakanlığı tarafından verilen görüşlerde (örnek, BÜMKO tarafından Sağlık Bakanlığına verilen 17.03.2014 tarih ve 2334 sayılı görüş); teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına dahil kadrolarda bulunan personelin söz konusu hizmet sınıflarına atanabilecek herhangi bir mesleki üst öğrenimi bitirmeleri halinde, kariyerleri için öngörülen zam ve tazminatın ödenmesinde, bitirilen üst öğrenimin “kadro göreviyle ilgili olması”, “kurumun görev alanıyla ilgili olması” veya "mevcut mesleki öğrenimin program ve bölüm bazında devamı mahiyetinde bir üst öğrenim olması" gibi şartların aranmasına gerek bulunmadığının, sadece bulunulan hizmet sınıfına atlanılabilecek mesleki bir üst öğrenimin bitirilmiş olmasının yeterli görülmesi gerekeceğinin ifade edilmiş olduğu görülmektedir.


Başka bir unvana ilişkin zam ve tazminatlardan yararlanma

Yukarıda değinilen mevzuat ve görüşlere göre, aylıklarını 657 sayılı Kanuna göre alan Devlet memurlarının, kadro unvanlarında herhangi bir değişiklik olmadan başka bir kadro unvanı için belirlenmiş zam ve tazminatlardan yararlanabilmesi;

-Teknik Hizmetler Sınıfı veya Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil bir kadroda görev yapıyor olması,

-Bulunduğu hizmet sınıfındaki herhangi bir kadroya atanmaya imkan veren türde bir üst öğrenim bitirmiş olması (bitirilen üst öğrenimin memurun kadro göreviyle ilgili olmasına, kurumun görev alanıyla ilgili olmasına ya da mevcut mesleki öğreniminin devamı niteliğinde olmasına gerek yoktur),

-Üst öğrenimin bitirdiğine dair diploma veya çıkış belgesini kurumuna iletmiş olması (mezuniyet belgesinin kurumuna ibraz tarihini izleyen aybaşından itibaren ilgili üst öğrenimle kazanılan unvana ilişkin zam ve tazminatlar ödenir) halinde mümkün olabilmektedir.

Öte yandan, teknik ve sağlık hizmetleri sınıfları dışındaki hizmet sınıflarında görev yapmakta olan memurların üst öğrenim bitirmesi halinde ise, kadro unvanları değişmedikçe bulundukları kadro dışındaki bir kadro unvanı için belirlenmiş zam ve tazminatlardan yararlanmaları mümkün olamamaktadır.

Ayrıca, kadroları teknik veya sağlık hizmetleri sınıfında olmakla birlikte, bulundukları hizmet sınıflarına ait bir kadroya atanmaya imkan vermeyen üst öğrenimi bitiren memurlara da, üst öğrenimlerinden dolayı başka kadrolara ait zam ve tazminat ödemez. 

memurunyeri.com

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.