Adalet Akademisi Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

Adalet Akademisi Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

Kamuajans.com - Adalet Akademisi Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yayınlandı.

YÖNETMELİK

Adalet Bakanlığından:

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görev yapan personelden, 5 inci maddede belirtilen görevlere görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 23/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununun 20 nci maddesi ve 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademi: Türkiye Adalet Akademisini,

b) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

c) Aynı düzeyde görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

ç) Başkanlık: Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığını,

d) Görev grupları: Benzer veya aynı düzeydeki unvanların yer aldığı grupları,

e) Görevde yükselme: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerden, 5 inci maddede sayılan görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

f) Hizmet süresi: Aylıksız izinli olarak geçen süreler hariç, muvazzaf askerlikte geçen süreler dahil olmak üzere Akademide çalışılan süreler ile 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen çalışılan süreleri,

g) Personel: 5 inci maddede belirtilen kadrolara atanacakları,

ğ) Sınav Kurulu: Yaptırılacak görevde yükselme sınavı ile unvan değişikliği sınavına ilişkin işlemleri yürütmek üzere oluşturulan kurulu,

h) Unvan değişikliği: En az orta öğretim düzeyindeki mesleki ve teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamaları,

ı) Unvan değişikliği sınavı: Unvan değişikliği suretiyle atanacakların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

i) Üst görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi hizmet grupları

MADDE 5 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolara ilişkin hizmet grupları ikinci ve üçüncü fıkrada belirtilmiştir.

(2) Görevde yükselmeye tabi hizmet grupları:

a) Yönetim hizmetleri grubu;

1) Şube müdürü,

2) Şef,

b) Araştırma, planlama ve savunma hizmetleri grubu;

1) Uzman, sivil savunma uzmanı.

c) İdari hizmetler grubu;

1) Sayman (muhasebe yetkilisi),

2) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, memur, ayniyat memuru (taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi),ambar memuru, veznedar, sekreter, şoför,

ç) Yardımcı hizmetler grubu;

1) Hizmetli, bekçi.

(3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar şunlardır:

a) Avukat, mühendis, kütüphaneci, programcı, teknisyen, hemşire.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 6 - (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşıması,

b) Görevin niteliği itibarıyla, görevde yükselme suretiyle atanacak personel için Akademide veya diğer kurumlarda alt görevlerde çalışmış olma şartı ve süresini taşıması,

c) Şube Müdürü ve bunlarla aynı düzeydeki görevlere görevde yükselme suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda; diğer görevlere görevde yükselme suretiyle atanacak personelin ise yazılı sınavda başarılı olması,

gerekir.

(2) Ancak görevde yükselme ile ilgili ilan sonucu başvuru olmaması halinde Akademideki hizmet süresi şartı aranmaz.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 7 - (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda genel şartların yanı sıra aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Şube müdürü, sivil savunma uzmanı ve uzman kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

2) En az altı ayı Akademide olmak üzere şef veya programcı kadrolarında en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

b) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Akademide; veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, memur, ayniyat memuru (taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi), veznedar, sekreter kadrolarında çalışıyor olmak,

3) En az altı ayı Akademide olmak üzere en az beş yıl hizmeti bulunmak,

c) Muhasebe yetkilisi (sayman) kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

2) En az altı ayı Akademide olmak üzere en az beş yıl hizmeti bulunmak,

3) Muhasebe yetkilisi sertifikası almış olmak,

ç) Veri hazırlama kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, sekreter, ayniyat memuru (taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi),ambar memuru, veznedar ve şoför kadrolarına atanabilmek için;

1) En az orta öğretim mezunu olmak,

2) Şoför kadrosu için, en az 5 yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

3) En az altı ayı Akademide olmak üzere yardımcı hizmetler sınıfında en az beş yıl hizmeti bulunmak,

gerekir.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 8 - (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara unvan değişikliği suretiyle atanabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,

b) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

c) Akademi bünyesinde çalışıyor olmak,

gerekir.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 9 - (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen kadrolara unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda genel şartların yanı sıra aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Kütüphaneci kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarının kütüphanecilik bölümü mezunu olmak,

b) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya bilgisayar eğitimi veren en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek,

3) Bilgisayar işletmeni olarak çalışmış olmak,

c) Mühendis, hemşire ve teknisyen kadrosuna atanabilmek için;

1) Kadro unvanın gerektirdiği mesleki veya teknik öğretim veren okullardan mezun olmak,

ç) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar

Atama yapılacak boş kadroların belirlenmesi ve ilanı

MADDE 10 - (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak boş kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı Akademi Başkanlığınca belirlenir.

(2) Atama yapılacak boş kadrolara ilişkin başvuruda aranacak şartlar, bu sınava ilişkin konu başlıkları, başvurunun yeri ve şekli, başlangıç ve bitiş tarihlerine ilişkin bilgiler ile bu kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı yazılı sınav tarihinden en az üç ay önce, Akademi resmi internet sitesinde ilan edilir; sınavın yeri ve zamanı ise sınava katılacaklara en az onbeş gün önceden personel işlerinden sorumlu şube müdürlüğünce bildirilir.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına başvuru

MADDE 11 - (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına ilişkin duyurunun yapılmasından sonra durumları aranılan şartlara uygun personel sınava katılma isteklerini bir dilekçe ile bağlı oldukları daire başkanlığına bildirirler. İlgili daire başkanlığı, başvuru dilekçelerini bir hafta içerisinde İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına gönderir. İlan edilen kadro için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibariyle aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadro veya pozisyonlardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir. Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuat uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da sınava katılmaları mümkündür. Yapılan başvurular incelenerek aranan şartları taşıyanlar Akademinin internet sitesinde ilan edilir.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı

MADDE 12 - (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği yazılı sınavı; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü veya yükseköğretim kurumlarından birisine yaptırılabileceği gibi, Akademi tarafından da yapılabilir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az orta öğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, sözlü sınava ilişkin hükümleri hariç olmak üzere bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

(3) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar. Sözlü sınava alınacak personel için yazılı sınav başarı puanı en az altmış olarak uygulanır.

(4) Şube Müdürü ve bunlarla aynı düzeydeki diğer göreve atanacaklardan yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro veya pozisyon sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son aday ile aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

(5) Sözlü sınavda, ilgili personel sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınav da yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar, başarılı sayılır.

(6) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle ilan edilen boş kadro veya pozisyon sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, Şube Müdürü ve bunlarla aynı düzeydeki diğer kadrolara atanacaklar için yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması; diğer kadro ve pozisyonlara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Akademinin internet sitesinde ilan edilir.

Sınav kurulu

MADDE 13 - (1) Sınav kurulu; İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığından sorumlu Başkan Yardımcısının başkanlığında, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanı olmak üzere toplam beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Asillerin bulunmadığı toplantıya yedek üyeler katılır. Diğer asıl ve yedek üyeler Akademi Başkanınca belirlenir. Sınav kurulu, üye tam sayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır ve çekimser oy kullanılamaz.

(2) Kurulun sekretarya hizmetleri İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığınca yürütülür.

(3) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına alınacak personelden lisansüstü öğrenimi hariç öğrenim ve kazandıkları unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

(4) Sınav kurulunun başkan ve üyeleri; eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının katıldıkları sınavda görev alamazlar. Bu durumda olan üyenin yerine yedek üye görevlendirilir.

Sınav kurulunun görevleri

MADDE 14 - (1) Sınav kurulunun görevleri şunlardır:

a) Sınavı yapacak kurumlara bildirilmek üzere yazılı sınav konularının kapsamına giren ve yazılı sınavlarda sorulacak soruların bilgi kaynağını hazırlamak,

b) Sınav sonuçlarını ilan ederek ilgililere duyurmak,

c) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,

ç) Sınavın Akademi tarafından yapılması halinde sınav sorularını hazırlamak,

d) Sınava ilişkin diğer işlemleri yürütmek.

Sınav sonuçlarının açıklanması ve geçerliliği

MADDE 15 - (1) Sınav kurulu, sınav sonuçlarını, sınavın sonuçlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde ilan eder ve ilgililere yazılı olarak bildirir

(2) Sınav sonuçları, aynı görev için yapılacak bir sonraki sınava kadar geçerlidir. Bu süre içerisinde ilgili birimde daha önce ilan edilen kadrolarda boşalma olması halinde başarı sırasına göre atama yapılabilir.

(3) Sınavlarda kopya çekenlerin, kopya verenlerin veya bunlara teşebbüs edenlerin, sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanların, Başvuru Belgesinde gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu anlaşılanların sınavları geçersiz sayılarak, atamaları yapılmaz ve atamaları yapılmış olanların onayları iptal edilir. Ayrıca, bu kişiler üç yıl süreyle görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına alınmazlar ve haklarında disiplin işlemi uygulanır.

(4) Sınava girecek aday yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde durum, bir tutanakla saptanarak, ilgilinin sınavı geçersiz sayılır. Ayrıca, bu kişiler hakkında disiplin amirlerine ve adli makamlara bildirimde bulunulur.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 16 - (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına katılanlar, sınav sonuçlarına, sonucun kendilerine tebliğinden itibaren on gün içinde, yazılı olarak sınav kuruluna sunulmak üzere İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına itiraz edebilirler. İtirazlar, sınav kurulu tarafından on gün içerisinde karara bağlanır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir. Sınav Kurulunca itiraz üzerine verilen kararlar idari yönden kesindir.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 17 - (1) Sınavlarda başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosyalarında süresiz olarak; sınavda başarısız olanlara ait belgeler ile sınavla ilgili diğer belgeler, en az bir yıl süre ile arşivde saklanır.

Sınavı kazananların atanması

MADDE 18 - (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği yazılı ve sözlü sınavları sonucunda atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sırasındaki puanlarına göre atanır. Başarı notunun eşit olması halinde ataması yapılacak personel, sırasına göre hizmet süresi, üst öğrenim süresi ve üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlar tercih edilir. Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenir.

(2) Haklarında atama şartlarının kaybedilmesini gerektirecek nitelikteki eylemlerinden dolayı adli veya idari bir kovuşturma veya soruşturma bulunanların atamaları kovuşturma veya soruşturma sonuçlanıncaya kadar bekletilir

(3) Duyurulan kadro ve pozisyonlardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlamaması yada atama hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma başka unvan kadro veya pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma sebepleriyle,

boş kalan veya boş alanlara başarı sıralaması ilan edildiği tarihten itibaren altı aylık sureyi aşmamak üzere aynı unvan kadro veya pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hizmet grupları arasındaki geçişler

MADDE 19 - (1) 5 inci maddede düzenlenen hizmet grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Aynı ana görev grubundaki alt görev grubunun kendi içinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla diğer görevlere atama yapılabilir.

b) Ana görev grupları arasında görevde yükselme niteliğindeki geçişler ile alt görev grubundan üst görev gruplarına geçişler, görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak Akademide veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi kadrolara geçişler ile bu kadroların kendi aralarındaki geçişler ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

d) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, atanılacak görev için aranan hizmet süresine sahip olmaları ve ilgili mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ya da daha alt görevlere yapılacak atamalar ile unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere yapılacak atamalarda sınav şartı aranmaz.

Naklen atamalar

MADDE 20 - (1) Aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara naklen atama yapılabilir. Diğer personel kanunlarına tabi olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlere atanmalarında edindikleri unvanlar, aynı unvanın olmaması durumunda öğrenim durumu ve edindiği unvanla birlikte atanacağı unvan Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü alınarak belirlenir.

Özelleştirilen kurumlardan atama

MADDE 21 - (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 22 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 23 - (1) 19/12/2006 tarihli ve 26381 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Adalet Akademisi Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 18/4/1999 tarihinde görevde bulunanlardan iki veya üç yıllık yüksek öğrenim görmüş olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde 7 nci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yüksek öğrenim görmüş kabul edilirler.

Yürürlük

MADDE 24 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Adalet Akademisi Başkanı yürütür. 

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.