Kültür ve Turizm Bakanlığı 10 İşçi Alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 10 İşçi Alacak

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Alanları İşletme Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına işçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin 2 nci fıkrasının (ğ) bendi gereğince, Ek-1 tabloda kontenjan dağılımı ve asgari nitelikleri gösterilen unvan ve pozisyonlarda istihdam edilmek üzere mülakatla On (10) işçi alınacaktır.

<p>A. BAŞVURU ŞARTLARI</p>

<p>Müracaat eden adaylarda aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.</p>

<p></p>

<p>I) Genel şartlar</p>

<p>2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş ve İşyerlerinde Çalıştınlabilmelerine İlişkin Kanun</p>

<p>hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.</p>

<p>Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlı k, dolandıncılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,</p>

<p>hileli iflas, ihaleye fesat kanştırma, edimin ifasına fesat kanştnina, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.</p>

<p>Kamu haklarından mahrum bulunmamak.</p>

<p>Özel hayata ve özel hayatın gizliliğine, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hükümlü olmamak ve bu suçlardan hakkında devam</p>

<p>etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.</p>

<p>Erkek adayların; askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.</p>

<p></p>

<p>II) Özel şartlar</p>

<p>1. Bu ilan ekindeki (Ek-1) tabloda başvurulacak pozisyonlar için belirtilen özel şartları taşımak.</p>

<p></p>

<p>B. BAŞVURU BELGELERI</p>

<p>Adayların aşağıdaki belgeleri eksiksiz olarak teslim etmeleri zorunludur. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanlar tüm haklarını kaybederler ve nda işlem yapılmak üzere</p>

<p>yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulur. </p>

<p>Başvuru formu (Ek-2).</p>

<p>Diploma veya öğrenim durumunu gösterir belge sureti (E-devlet üzerinden alınan mezuniyet belgeleri kabul edilecektir)</p>

<p>4.5 x 6 ebadında iki adet vesikahk fotoğraf (Biri Başvuru Formunda olacaktır.).</p>

<p>İkametgah belgesi (E-devlet üzerinden alınacaktır).</p>

<p>Adli sicil kaydı belgesi (E-devlet üzerinden alınacaktır).</p>

<p>Başvurulan pozisyonun deneyim şartını taşıdığını gösterir SGK hizmet belgesi, özel ya da kamu kurumlarında çalıştıklarına dair deneyimlerini gösterir yazı. </p>

<p>Yabancı dil bilgisi istenilen pozisyonlar için ilan tarihi itibariyle son 3 yıl içerisinde alınmış yabancı dil düzeyini gösterir belge. (En az YDS 70 veya Muadili belge sunanlar yabancı dil sınavından muaf tutulacaktır)</p>

<p></p>

<p>BAŞVURU ŞEKLI, YERİ VE TARİHİ</p>

<p>Başvurular, 16/07/2021 günü mesai saati bitimine kadar, şahsen Bakanlığı= Döner Sermaye Işletmesi Merkez Müdürlüğüne (Çiğdem Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:50 06330 Çankaya / Ankara) adresine yapılacaktır. 16/07/2021 günü mesai saati bitiminden sonraki başvurular dikkate alınmayacaktır.</p>

<p></p>

<p>C. MÜLAKAT</p>

<p>1.Başvuru şartlarını taşıyan ve eksiksiz belge ile başvuran adayların mülakat tarihleri Bakanlığım= (https://www.ktb.gov.tr) ile Merkez Müdürlüğümüzün</p>

<p>(http://www.dosim.gov.tr ) internet siteleri üzerinden duyurulacak olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.</p>

<p>2. Mülakatta adaylar; genel olarak "Temsil", "Genel Kültür ", "Muhakeme ve Konuşma Yetenekleri", "Tutum ve Davranışlar " ve "Mesleki Bilgisi/Mezun Olduğu Bölüme Göre Bilgisi" yönünden mülakat komisyonunca değerlendirilir. Mülakatta adaylara, komisyon üyelerinin her biri tarafından yüz tam puan üzerinden puan verilir. Verilen bu puanların</p>

<p>aritmetik ortalaması mülakat puanını teşkil eder. Mülakatta başarılı sayılmak için ortalama puanın en az 70 olması şarttır.</p>

<p>3.Aynca yabancı dil şartı aranan pozisyonlar için komisyon tarafından İngilizce/Fransızca/Almanca yabancı dillerinden birinden 100 tam puan üzerinden mülakata alınır. Yabancı dil mülakatında başarılı olmak için en az 70 puan almak şarttır. (Yabancı Dil Bilgisi şartı aranan pozisyonlar için ilan tarihi itibariyle son 3 yıl içerisinde alınmış en az YDS 70 veya muadili belge sunanlar yabancı dil mülakatından muaf tutulacaktır.)</p>

<p>4. Başarı sıralaması en yüksek puandan başlamak suretiyle yapılır. Puan sıralamasına göre yeteri kadar yedek de belirlenebilir. Başarılı olanlar (http://www.dosim.gov.tr) adresinde yayınlanır ve ayrıca bu kişilere yazı lı olarak bildirilir. Başarılı olamayanlara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.</p>

<p></p>

<p>DIĞER HUSUSLAR</p>

<p>1.İşe alınanların deneme süresi iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların ve pozisyon için gerekli şartları taşımadıkları sonradan anlaşılanların iş akitleri bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilir. </p>

<p>Her bir aday yalnızca bir pozisyona başvurabilir. Çoklu başvurular kabul edilmeyecek, bir adayın birden fazla başvuru yaptığı tespit edilirse tüm başvurulan geçersiz sayılacaktır. O</p>

<p>yüzden adayların başvuru formuna yazdıkları pozisyonun sıra numarasının doğruluğunu mutlaka kontrol etmeleri gerekmektedir.</p>

<p>İtirazlar, mülakat sonucunda başarılı olanların internette açıklanmasını izleyen müteakip 5 iş günü içerisinde Döner Sermaye işletmesi Merkez Müdürlüğüne yapılabilecektir.</p>

<p>Detaylı bilgi için <a href="https://medya.ilan.gov.tr//IlanEki/2021/7/7/DPB841693/60e54f8546bcc84cacaa703a.pdf">TIKLAYINIZ </a></p>

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.