Aksaray Belediyesi İtfaiye Eri Alımı için Başvurular Ertelendi

Aksaray Belediyesi İtfaiye Eri Alımı için Başvurular Ertelendi

Aksaray Belediye Başkanlığı, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, münhal kadrolara açıktan atama yoluyla itfaiye eri alımı yapacağını duyurmuştu! Aksaray Belediyesi itfaiye eri alımı için başvurular 6-10 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecekti. Söz konusu ilan korona virüs salgını nedeniyle ertelendi.

Aksaray Belediyesi 25 itfaiye eri alımı yapılacağını duyurmuştu fakat virüs salgınından dolayı sonradan ertelendi. Söz konusu ilanda belirtilen şartları taşıyan adaylar 6 Nisan'dan 10 Nisan'a kadar devam edecekti.Detaylar haberimizde...<br />

<br />

<strong>ÖNEMLİ! Aksaray Belediyesinin 22.03.2020 tarihli ve 5254 sayılı yazısına istinaden Korona Virüs (Covid-19) salgını sebebiyle ertelenmiştir.<br />

</strong><strong><br />

Bu ilanla ilgili bilgi geldiğinde haberimizde bulabilirsiniz.<br />

<br />

******<br />

<br />

</strong><strong>İLK İLANA GÖRE BİLGİLER AŞAĞIDAKİ GİBİYDİ FAKAT ERTELEME GELDİ<br />

<br />

</strong><strong>BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:</strong> <strong>Adaylar, 06/04/2020 tarihinden 10/04/2020 tarihi mesai bitimine kadar</strong>, başvuru formu ve yukarıda sayılan belgeler ile birlikte tabip gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Aksaray Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Zincirli Mahallesi 44. Cadde No:55 68100 AKSARAY adresine şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır. Posta ve mail yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.<br />

<br />

<img src="/images/upload2/aksarayitfaiyecialım.jpg" width="500" height="352" alt="" /><br />

<br />

<strong>BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ- BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:</strong> Sınava katılma şartlarını taşıyan adaylar arasından, KPSS puanlarına göre yapılacak sıralama sonrasında en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının 5 (beş) katı oranında aday sınava çağrılacaktır. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır. <strong>Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, 17/04/2020 tarihinde https://www.aksaray.bel.tr adresinden ilan edilecektir.</strong> Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi’’ gönderilecektir, Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.<br />

<br />

<strong>SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:</strong> <strong>Sözlü ve uygulamalı sınav Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde; 27/04/2020 Pazartesi saat 09.00’da başlayacak olup, Sözlü sınavı müteakip uygulamalı sınav yapılacaktır.</strong> Sınavlar aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir. Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. <br />

<br />

<strong>Sözlü sınav; <br />

</strong><strong> </strong><br />

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, <br />

<br />

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, <br />

<br />

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, <br />

<br />

ç) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat konularını kapsar. <br />

<br />

Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır.<br />

<br />

<strong>GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:</strong> Aksaray Belediye Başkanlığının boş bulunan itfaiye eri kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır. <br />

<br />

<strong>1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:</strong> İlan edilen itfaiye eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir. <br />

<br />

 Türk vatandaşı olmak. <br />

<br />

 Kamu haklarından mahrum bulunmamak. <br />

<br />

 Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. <br />

<br />

 Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, <br />

<br />

 Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak. <br />

<br />

 İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.<br />

<br />

<strong>2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI: <br />

</strong><br />

 İlan edilen itfaiye eri kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) grubu sınavına girmiş olmak ve ilgili puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak, <br />

<br />

 Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır. <br />

<br />

 Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları, <br />

<br />

 Sınav açılan kadrolardan, birinci sıradaki 10 adet Lise veya dengi okul mezunu adayların başvuracağı kadrolar için, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, <br />

<br />

 Sınav açılan kadrolardan, ikinci sıradaki 10 adet Lise veya dengi okul mezunu adayların başvuracağı kadrolar için, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, <br />

<br />

 Sınav açılan kadrolardan, üçüncü sıradaki 5 adet İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği veya Sivil Savunma ve İtfaiyecilik önlisans programlarından mezun olan adayların başvuracağı kadrolar için, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, <br />

<br />

 Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.<br />

<br />

<strong>SINAV DEĞERLENDİRME - SONUÇLARA İTİRAZ: <br />

</strong><br />

<strong>Sözlü sınav;</strong> Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. <br />

<br />

Uygulamalı sınav; 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. <br />

<br />

<strong>Sınavda değerlendirme;</strong> sınavın sözlü bölümünün % 40’ı, uygulamalı bölümünün %60’ı alınarak sınav puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır. Adayların atamaya esas başarı puanı, Belediye tarafından yapılan sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve Belediyemiz internet adresinde ilan edilir. Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenebilecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyenin internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır. <br />

<br />

<strong>Sınav Kurulu;</strong> sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.<br />

<br />

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin kurumumuzun genel ağ sayfasında (https://www.aksaray.bel.tr) ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak, Sınav Kuruluna itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılarak ilgilisine yazılı olarak bilgi verilir.<br />

<br />

AKSARAY BELEDİYESİNE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANININ TÜMÜ İÇİN <strong><a href="https://kamuilan.ailevecalisma.gov.tr/ilanDetay.aspx?10b1cc92-7c09-4ece-bd05-baa59e1f1af6">TIKLAYINIZ</a></strong><br />

<br />

KamuAjans.com

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.