Sebze ve Meyvelerin Toptan ve Perakende Ticaretinde Kullanılacak Künyelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

Sebze ve Meyvelerin Toptan ve Perakende Ticaretinde Kullanılacak Künyelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

Kamuajans.com - Sebze ve Meyvelerin Toptan ve Perakende Ticaretinde Kullanılacak Künyelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

<strong>Resmî Gazete</strong>

<strong><br></br></strong>

<strong>21 Eylül 2016 ÇARŞAMBA</strong>

<strong><br></br></strong>

<br></br><strong>

Sayı : 29834

<br></br>

TEBLİĞ</strong>

<strong><br></br></strong>

<strong>Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:<br></br><br type="_moz"></br></strong>

<strong>SEBZE VE MEYVELERİN TOPTAN VE PERAKENDE TİCARETİNDE KULLANILACAK KÜNYELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR</strong>

<strong>HAKKINDA TEBLİĞ</strong>

<strong><br></br>

BİRİNCİ BÖLÜM<br></br><br type="_moz"></br></strong>

<strong>Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar<br></br><br type="_moz"></br></strong>

<strong>Amaç ve kapsam</strong><br></br><br type="_moz"></br>

<strong>MADDE 1 – (1)</strong> Bu Tebliğin amacı, 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca sebze ve meyvelerin toptan ve perakende ticaretinde kullanılacak olan künyelere ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.<br></br><br type="_moz"></br>

<strong>(2)</strong> Bu Tebliğ, künye belgelerinin şekline ve kullanımına ilişkin usul ve esasları kapsar.<br></br><br type="_moz"></br>

<strong>Dayanak</strong><br></br><br type="_moz"></br>

<strong>MADDE 2 – (1)</strong> Bu Tebliğ, 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin on birinci fıkrasına ve 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.<br></br><br type="_moz"></br>

<strong>Tanımlar<br></br></strong><br type="_moz"></br>

<strong>MADDE 3 – (1) </strong>Bu Tebliğde geçen;<br></br><br type="_moz"></br>

<strong>a) Bakanlık: </strong>Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,<br></br><br type="_moz"></br>

<strong>b) Künye: </strong>Malların üretim yerini, cinsini, miktarını, hangi üretici ve işletmeye ait olduğunu, varsa sertifika bilgilerini ve Bakanlık ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca uygun görülecek diğer hususları ihtiva eden barkodlu etiketi veya bu bilgileri içeren belgeyi,<br></br><br type="_moz"></br>

<strong>c) Mal: </strong>Ticarete konu sebze ve meyveleri,<br></br><br type="_moz"></br>

<strong>ç) Sistem: </strong>Bakanlık bünyesinde elektronik ortamda kurulan ve internet tabanlı çalışan merkezi hal kayıt sistemini, ifade eder.<br></br><strong><br type="_moz"></br></strong>

<strong>İKİNCİ BÖLÜM<br></br><br type="_moz"></br></strong>

<strong>Künye Türleri ve Basımı, Şeklî Unsurları ve Kullanım Usul ve Esasları<br></br><br type="_moz"></br></strong>

<strong>Künye türleri ve basımı</strong><br></br><strong><br type="_moz"></br></strong>

<strong>MADDE 4 – (1)</strong> Künye, Sistem üzerinden tekli künye, çoklu künye veya etiket formatında künye olarak basılabilir.<br></br><br type="_moz"></br>

<strong>(2)</strong> Tek mal için tekli künye kullanılır.<br></br><br type="_moz"></br>

<strong>(3) </strong>Aynı araç ile birden fazla mal taşınması halinde; mallar için tekli künyeler ya da çoklu künyeler kullanılabilir.<br></br><br type="_moz"></br>

<strong>(4) </strong>Kap veya ambalaj içinde perakende satışa sunulan mallar ile kap veya ambalajından çıkartılarak perakende satışa sunulan mallar için kullanılacak künye, etiket formatında basılır.<br></br><br type="_moz"></br>

<strong>Künyede bulunması gereken bilgiler</strong><br></br><strong><br type="_moz"></br></strong>

<strong>MADDE 5 – (1)</strong> Tekli künyeler; Tebliğin ekinde yer alan EK-1’deki  örneğe uygun olarak aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde basılır:<br></br><br type="_moz"></br>

a) Künye no,

b) Malın üretim/ithal tarihi,

c) Malın adı, cinsi ve türü,

ç) Malın üretildiği/girdiği gümrük kapısının bulunduğu yer,

d) Malın gideceği/tüketime sunulduğu yer,

e) Üreticinin adı soyadı/ticaret unvanı,

f) Malın sahibinin adı soyadı/ticaret unvanı,

g) Bildirimcinin adı soyadı/ticaret unvanı,

ğ) Malın miktarı,

h) Araç plaka/belge no,

ı) Sertifikasyon kuruluşunun adı ve kod numarası,

i) Ürünün sertifika numarası,

j) Bakanlıkça uygun görülecek diğer bilgiler.<br></br><br type="_moz"></br>

<strong>(2)</strong> Çoklu künyeler; Tebliğin ekinde yer alan EK-2’deki örneğe uygun olarak aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde basılır:<br></br><br type="_moz"></br>

a) Künye no,

b) Bildirim tarihi,

c) Araç plaka no,

ç) Belge no (sevk irsaliyesi, fatura, müstahsil makbuzu),

d) Malın adı,

e) Mal miktarı,

f) Malın nereden nereye gittiği,

g) Bildirimci/malın sahibinin adı soyadı/ticaret unvanı,

ğ) Bakanlıkça uygun görülecek diğer bilgiler.<br></br><br type="_moz"></br>

<strong>(3)</strong> Etiket formatındaki künyeler; Tebliğin ekinde yer alan EK-3’teki örneğe uygun olarak birinci fıkranın (a), (b), (e), (ğ) ve (j) bentlerinde yer alan bilgilerle birlikte üretim yeri/gümrük kapısı, alış fiyatı ve işletme adı (malın bulunduğu kişi ya da yer) ile “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Hal Kayıt Sisteminden alınan künye bilgilerini www.hal.gov.tr adresinden künye numarası ile sorgulayabilirsiniz.” ibaresini içerecek şekilde basılır.<br></br><br type="_moz"></br>

<strong>(4) </strong>1/12/2004 tarihli ve 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu kapsamında organik tarım faaliyetleri esaslarına uygun olarak üretilen mallar ile iyi tarım uygulamaları kapsamında sertifikalandırılan ürünler için bu maddenin birinci ve üçüncü fıkraları uyarınca oluşturulan künye belgelerinde ürün sertifikası ile kontrol ve kuruluşuna ilişkin bilgilere de yer verilir.<br></br><br type="_moz"></br>

<strong>Künyenin şeklî unsurları<br></br></strong><br type="_moz"></br>

<strong>MADDE 6 – (1) </strong>Tekli ve çoklu künyeler A4 formundaki kağıtlara üzerindeki bilgilerin okunabilir ve sorgulanabilir punto büyüklüğünde ve aralığında basılır.<br></br><br type="_moz"></br>

<strong>(2)</strong> Etiket formatındaki künyeler; en az 9X9 ebadında, Times New Roman yazı karakterinde ve en az 7 punto büyüklüğünde basılır.<br></br><br type="_moz"></br>

<strong>Künyenin kullanım usul ve esasları<br></br></strong><br type="_moz"></br>

<strong>MADDE 7 – (1) </strong>Malların üretildiği yerden veya giriş yaptığı gümrük kapısının bulunduğu yerden toptan ya da perakende satış merkezleri ile depo, tesis, dağıtım merkezlerine, malları kendi tüketiminde kullanan lokanta, otel, hastane, yurt ve diğer kuruluşlar ile sanayi kuruluşlarına, ambalajlama ve tasnifleme tesislerine ve çıkış gümrük kapısına sevki esnasında tekli veya çoklu künyeler kullanılır. Bu künyelerin kap veya ambalaj üzerine yapıştırılması zorunlu değildir.<br></br><br type="_moz"></br>

<strong>(2) </strong>Birinci fıkra uyarınca kullanılan künyelerin ya da bu künyeler üzerinde bulunan künye numaralarının denetim esnasında ibrazı zorunludur.<br></br><br type="_moz"></br>

<strong>(3) </strong>Etiket formatındaki künyeler, kap veya ambalaj içinde perakende satışa sunulan malların kap veya ambalajlarının üzerine yapıştırılır.<br></br><br type="_moz"></br>

<strong>(4)</strong> Kap veya ambalajlarından çıkartılarak perakende satışa sunulan mallarda, barkodlu etiket formatındaki künyeler, mevcut fiyat etiketlerinden farklı ve bağımsız olarak tüketicilerce kolayca görülebilen ve okunabilen şekilde satış yerine konulur.<br></br><br type="_moz"></br>

<strong>(5)</strong> Künyeler, diğer yazılı veya resimli unsurlar vasıtasıyla herhangi bir şekilde saklanamaz, kapatılamaz veya kesilemez.<br></br><strong><br type="_moz"></br></strong>

<strong>ÜÇÜNCÜ BÖLÜM<br></br><br type="_moz"></br></strong>

<strong>Çeşitli ve Son Hükümler<br></br><br type="_moz"></br></strong>

<strong>İstisna</strong><br></br><br type="_moz"></br>

<strong>MADDE 8 – (1)</strong> Kendilerince üretilen malları, üretim yapılan yerde, yakınında veya pazar yerlerinde perakende satışa sunan üreticiler ile henüz satışa konu edilmemiş mallarını üretim yapılan yerdeki tasnifleme ve ambalajlama tesisi, sınai işletme veya toptancı haline götüren üreticiler hakkında bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.<br></br><br type="_moz"></br>

<strong>Yürürlük</strong><br></br><br type="_moz"></br>

<strong>MADDE 9 – (1)</strong> Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.<br></br><br type="_moz"></br>

<strong>Yürütme</strong><br></br><br type="_moz"></br>

<strong>MADDE 10 – (1)</strong> Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür. <br></br><br></br><b Times New Roman"; font-size: 12.6667px;"><a href="http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160921-7-1.pdf" >Ekleri için tıklayınız.</a></b>

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.