Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ Resmi Gazete'de Yayımlandı

Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ Resmi Gazete'de Yayımlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde balon balığı avcılığının desteklenmesine ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de Tebliğin amacı; ülkemiz karasularında yayılım gösteren yabancı istilacı balon balıklarının üzerinde av baskısı oluşturarak mevcut popülasyonlarının ve stoğa katılım oranlarının düşürülmesi, ülke balıkçılığının ve ekonomisinin uğrayacağı zararın azaltılması, sucul biyolojik çeşitliliğin ve stokların korunması, kaynakların sürdürülebilir ve rasyonel kullanımının sağlanması ve balon balıklarının ekonomiy

<p><strong>Genel hükümler</strong></p>

<p></p>

<p>MADDE 5 – (1) Balon balığı avcılığının desteklenmesine ilişkin genel iş ve işlemlere yönelik usul ve esaslar aşağıdaki şekildedir:</p>

<p></p>

<p>a) Destekleme kapsamında avcılığı yapılacak balon balığı türü Ek-1’de yer alan Lagocephalus sceleratus türü ve Ek-2’de yer alan Lagocephalus spadiceus, Lagocephalus suezensis, Lagocephalus guentheri, Tylerius spinosissimus, Lagocephalus lagocephalus, Sphoeroides pachygaster, Torquigener flavimaculosus türleridir.</p>

<p><strong>ADEDI 5 TL</strong></p>

<p>b) Balon balığının Ek-1’de yer alan Lagocephalus sceleratus türünün 500.000 adede kadar (500.000 adet dahil) her bir adedi başına 5 Türk Lirası destekleme ödemesi yapılır.</p>

<p></p>

<p>c) Balon balığının Ek-2’de yer alan Lagocephalus spadiceus, Lagocephalus suezensis, Lagocephalus guentheri, Tylerius spinosissimus, Lagocephalus lagocephalus, Sphoeroides pachygaster, Torquigener flavimaculosus türlerinin 5.000.000 adede kadar (5.000.000 adet dahil) her bir adedi başına 50 Kuruş destekleme ödemesi yapılır.</p>

<p></p>

<p>ç) Balon balığı alımı, her destekleme yılının Aralık ayına ait son iş günü mesai bitimine kadar yapılır ancak daha öncesinde Lagocephalus sceleratus balon balığı türü için 500.000 adede (500.000 adet dahil) ve Lagocephalus spadiceus, Lagocephalus suezensis, Lagocephalus guentheri, Tylerius spinosissimus, Lagocephalus lagocephalus, Sphoeroides pachygaster, Torquigener flavimaculosus balon balığı türleri için 5.000.000 adede (5.000.000 adet dahil) ulaşıldığında, Genel Müdürlük tarafından SUBİS üzerinden alım durdurulur ve aynı gün içerisinde Genel Müdürlüğün internet sitesi üzerinden ilan edilir.</p>

<p></p>

<p>d) SUBİS üzerinden veri girişi durduğu andan itibaren, teslim alınmış olsa bile sisteme giriş kaydı yapılamayan balıklar için destekleme ödemesi yapılmaz.</p>

<p></p>

<p>e) Balon balığı alımları, bu Tebliğin yayımlandığı tarihten itibaren beş iş günü sonra başlar.</p>

<p></p>

<p>f) Bakanlık destekleme alımları kapsamında her hangi bir balon balığı türünün avcılığını veya alımını durdurabilir ya da kısıtlama getirebilir.</p>

<p><strong>SON TARİH 31/12/2023</strong></p>

<p></p>

<p>MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 3/5/2021-31/12/2023 tarihleri arasında, Su Ürünleri Bilgi Sistemine (SUBİS) kayıtlı, geçerli ruhsat tezkeresine sahip bir balıkçı gemisi ile su ürünleri avcılık faaliyeti yapan ve istilacı balon balıklarından Lagocephalus sceleratus, Lagocephalus spadiceus, Lagocephalus suezensis, Lagocephalus guentheri, Tylerius spinosissimus, Lagocephalus lagocephalus, Sphoeroides pachygaster, Torquigener flavimaculosus türlerinin Akdeniz ve Ege Denizine kıyısı olan illerde avcılığını yapan balıkçılara verilecek destekleme ödemesine ve destekleme kapsamında avlanan balon balıklarının ekonomiye kazandırılmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.</p>

<p>Müracaat ve izin belgesi</p>

<p></p>

<p>MADDE 6 – (1) Desteklemeden faydalanmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, Ek-3’te yer alan balon balığı desteklemesi taahhütnamesi ile il/ilçe müdürlüğüne başvuru yaparlar.</p>

<p></p>

<p>(2) Desteklemeden faydalanmak üzere başvuran balıkçılar Ek-4’te yer alan balon balığı karaya çıkarma belgesini alırlar.</p>

<p></p>

<p>(3) Geminin birden fazla kişiye veya tüzel kişiliğe ait olması halinde, bu Tebliğ kapsamındaki iş ve işlemleri yürütmek üzere gemi sahiplerinin tümü tarafından yetkilendirilen kişiye ait Ek-5’te yer alan muvafakatname veya noter tasdikli yetki belgesi düzenlenir.</p>

<p></p>

<p>Balon balığının avlanması</p>

<p></p>

<p>MADDE 7 – (1) Destekleme kapsamında avcılığına izin verilen balon balıklarının avcılığı balıkçı gemilerinde insan sağlığına risk oluşturmayacak koşullar altında ve 22/8/2020 tarihli ve 31221 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/20)’de yer alan yükümlülük, sınırlama ve yasaklamalara uygun olarak yapılır.</p>

<p></p>

<p>(2) Balon balığı avcılığı yapacak balıkçı gemilerinde ihtiyaç duyulacak koruyucu eldiven, sızdırmaz poşet ve benzeri malzemelerin bulundurulması zorunludur.</p>

<p></p>

<p>(3) Balon balıkları sadece il müdürlüklerince belirlenen noktalardan karaya çıkartılır.</p>

<p></p>

<p>(4) Destekleme kapsamında avlanacak balon balıkları bütün olarak karaya çıkartılır ve bertaraf işlemleri sadece il/ilçe müdürlükleri aracılığıyla gerçekleştirilir.</p>

<p></p>

<p>(5) Balıkçılar, avladıkları balon balıklarını karaya çıkartıp teslim edinceye kadar geçen süre içerisinde, diğer balıklarla ya da diğer balıkların temas ettiği araç/gereçlerle temas etmemeleri ve sızdırmaz poşet veya kapalı kaplarda taşınmaları konusunda gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.</p>

<p></p>

<p>(6) Balıkçılar avladıkları balon balıklarını, il müdürlüklerince belirlenen ve ilan edilen teslim noktalarına Ek-6’da yer alan balon balığı teslim-tesellüm tutanağı ile teslim eder, tutanak bir nüshası balıkçıda bir nüshası il/ilçe müdürlüğünde kalmak üzere iki nüsha olarak düzenlenir.</p>

<p></p>

<p>(7) Avlanan balon balıkları il müdürlüğü tarafından belirlenen yerler dışında başka yerlere teslim edilemez, gıda/yem ve türevleri olarak kullanılamaz, ticari olarak alım-satımı yapılamaz.</p>

<p></p>

<p>Balon balığı avcılığı desteklemesinde il/ilçe müdürlüklerince yürütülecek iş ve işlemler</p>

<p></p>

<p>MADDE 8 – (1) İl müdürlükleri bu Tebliğin yayımlanmasını müteakip beş gün içerisinde;</p>

<p></p>

<p>a) Desteklemeye esas balon balığı teslimi yapılacak noktaları belirler ve ilan eder. Belirlenen noktalar dışındaki herhangi bir yerde balon balığı teslim alınamaz.</p>

<p></p>

<p>b) Balon balığı teslim alım günlerini ve saat aralığını belirler. Belirlenen teslim yeri ve zamanını il müdürlüğünün ve Genel Müdürlüğün internet sitesinden duyurulmasını sağlar.</p>

<p></p>

<p>c) Belirlenen teslim noktalarında balon balıklarının bertaraf edilene kadar muhafaza edilebileceği ve sadece bu balıkların konacağı yeterli miktarda sızdırmaz özellikteki depolama malzemesini temin eder.</p>

<p></p>

<p>ç) Balon balığının bertaraf işlemini 9 uncu maddede belirtilen yöntemleri kullanarak yapar, yaptırır.</p>

<p></p>

<p>(2) İl/ilçe müdürlükleri, balon balığı desteklemesinden faydalanmak isteyen balıkçıların Ek-3’te yer alan balon balığı desteklemesi taahhütnamesi ile başvurularını alır ve bu belgeleri muhafaza eder.</p>

<p></p>

<p>(3) İl müdürlüğü tarafından belirlenen teslim yerleri ve teslim zamanlarında, balon balığı tespiti ve sayımı yapılarak, Ek-6’da yer alan balon balığı teslim-tesellüm tutanağı ile tutanağa saat bilgisi yazılıp, sıra numarası verilerek balıkçıdan teslim alınır.</p>

<p></p>

<p>(4) Balon balığı teslim-tesellüm tutanağı, biri su ürünleri mühendisi, balıkçılık teknolojisi mühendisi, ziraat mühendisi (su ürünleri ve zootekni bölümü), veteriner hekim veya biyolog olmak üzere en az iki il/ilçe müdürlüğü personeli ve teslim eden balıkçı gemisi sahibi veya yetkilisi imzasıyla, bir nüshası balıkçıda bir nüshası da il/ilçe müdürlüğünde kalmak üzere iki nüsha olarak düzenlenir.</p>

<p></p>

<p>(5) İl/ilçe müdürlüğü tarafından, balıkçılardan teslim alınan balon balıklarının Ek-6’da yer alan balon balığı teslim-tesellüm tutanağındaki bilgiler doğrultusunda 24 saat içerisinde SUBİS’e veri girişleri yapılır.</p>

<p></p>

<p>(6) Balon balığı SUBİS veri girişlerinde; Ek-6’da yer alan balon balığı teslim-tesellüm tutanağındaki tarih, saat ve sıra numarası dikkate alınarak tutanaklardaki öncelik sırasına göre SUBİS’e veri kaydı yapılır.</p>

<p></p>

<p>(7) Balon balığı alımının SUBİS üzerinden durdurulmasını müteakip yine SUBİS üzerinden sisteme girilen bilgiler esas alınarak Ek-7’de yer alan balon balığı avcılığı desteklemesi balıkçı detayındaki İcmal-1’ler oluşturulur. İcmal-1’ler balon balığı alımının SUBİS üzerinden durdurulmasını takip eden ikinci iş günü, il/ilçe müdürlüğü ilan panosunda beş gün süreyle askıya çıkartılır. Askıya çıkarma ve indirme işlemi en az iki il/ilçe müdürlüğü personeli tarafından tutanağa bağlanır.</p>

<p></p>

<p>(8) İcmal-1’lere yönelik itirazlar, askı süresi içerisinde başvurunun gerçekleştirildiği il/ilçe müdürlüğüne yapılır. İtirazlar askı süresi içerisinde balon balığı teslim-tesellüm tutanakları (Ek-6) üzerinden il/ilçe müdürlüğü tarafından kurulan komisyon tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Askı süresi bitiminden sonra yapılacak itirazlar kabul edilmez. Askı süresi içerisinde herhangi bir itiraz olmaz ise İcmal-1’ler kesinleşmiş kabul edilir.</p>

<p></p>

<p>(9) İlçe müdürlüklerince düzenlenen İcmal-1’ler askıdan indirilmesini takip eden iş günü içerisinde onaylanarak il müdürlüğüne gönderilir.</p>

<p></p>

<p>(10) İl müdürlüğüne gelen onaylı İcmal-1’ler, SUBİS’deki kayıtlar üzerinden kontrol edilir ve Ek-8’de yer alan balon balığı desteklemesi ilçe detayındaki İcmal-2’ler düzenlenip onaylanarak iki iş günü içerisinde Bakanlığa gönderilir.</p>

<p></p>

<p>Balon balığının bertaraf işlemi</p>

<p></p>

<p>MADDE 9 – (1) Destekleme kapsamında il/ilçe müdürlükleri tarafından teslim alınan balon balıklarının bertaraf işlemi, içerdikleri toksin madde ve muhafaza zorluğu nedeniyle İcmal-1 askısı beklenilmeden ivedi şekilde ve gerekli sıklıkla yapılır, yaptırılır.   </p>

<p></p>

<p>(2) İl/ilçe müdürlükleri balon balıklarının bertaraf işlemini, bölgesel koşullar ve mevcut imkanlar çerçevesinde aşağıda belirtilen yöntemlerden en uygun olanını kullanarak yapar, yaptırır:</p>

<p></p>

<p>a) 10/9/2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığından çevre lisansı almış tesislerde bertaraf.</p>

<p></p>

<p>b) Balon balıklarının karnı yarılması suretiyle Ege denizinde kıyıdan en az 5 deniz mili uzakta olmak koşuluyla uluslararası sularda, Akdenizde ise en az 10 deniz mili uzakta olmak koşuluyla denize bırakılarak bertaraf.</p>

<p></p>

<p>c) İlgili belediye ile koordineli olarak hayvanların uğrağı olmayan, akarsulardan uzak, yeraltı sularını kirletmeyecek şekilde belirlenen noktalarda, en az iki metre derinliğindeki çukurlara üzerlerine kostik (sodyum hidroksit-NaOH) veya sönmemiş kireç (kalsiyum oksit-CaO) dökülüp gömülerek bertaraf.</p>

<p></p>

<p>(3) İl/ilçe müdürlüklerinden ticari ve Ar-Ge amaçlı kullanılmak üzere teslim alınan balon balıklarının bertaraf işlemi, balığı teslim alanlar tarafından ikinci fıkranın (a) ve (c) bentlerinde belirtildiği şekilde, il/ilçe müdürlüğünün gözetiminde yapılır ve bertaraf işlemine ait belge veya tutanakların birer nüshası il/ilçe müdürlüğüne teslim edilir.</p>

<p></p>

<p>ÜÇÜNCÜ BÖLÜM</p>

<p></p>

<p>Balon Balığının Ekonomiye Kazandırılması</p>

<p></p>

<p>Genel hükümler</p>

<p></p>

<p>MADDE 10 – (1) Balon balığının gıda/yem dışındaki farklı sanayi dallarında işleme ve değerlendirme yoluyla ekonomiye kazandırılmasında uyulması gereken usul, esas ve asgari teknik şartlar aşağıdaki şekildedir:</p>

<p></p>

<p>a) Balon balığını işleyerek ekonomiye kazandırmak isteyen müteşebbisler veya herhangi bir proje kapsamında Ar-Ge çalışması yürütecek olanlar, Ek-9’da yer alan dilekçe ve faaliyet gösterdikleri sanayi dalında alınması gereken izin belgelerinin birer örneği ile balon balığı alacakları yerdeki il/ilçe müdürlüğüne müracaat ederler.</p>

<p></p>

<p>b) Balon balığını ticari veya Ar-Ge amaçlı kullanmak isteyenler, balon balıklarını il müdürlüklerince ilan edilen teslim noktalarından belirlenen teslim günü ve saatinde il/ilçe müdürlüğü personelinden bedelsiz olarak tutanakla teslim alırlar.</p>

<p></p>

<p>c) Ticari veya Ar-Ge amacıyla kullanılacak balon balıklarının tesliminde Ek-10’da yer alan tutanak, biri su ürünleri mühendisi, balıkçılık teknolojisi mühendisi, ziraat mühendisi (su ürünleri, zootekni bölümü), veteriner hekim veya biyolog olmak üzere en az iki il/ilçe müdürlüğü personeli ve teslim alan müteşebbisin imzasıyla bir nüshası il/ilçe müdürlüğünde bir nüshası da müteşebbiste kalmak üzere iki nüsha olarak düzenlenir.  </p>

<p></p>

<p>ç) Taze ya da dondurulmuş olarak işlenecek balıkların teslim alındıktan sonra işleme tesisine nakli sızdırmaz kap/poşetlerde yapılır. Nakliye için kullanılacak araçlarda eriyen buz veya balıkların suyunun çevreye yayılmasını önleyecek tahliye tedbirleri alınmalıdır.</p>

<p></p>

<p>d) Tesislerde kesim, temizleme ve işleme işlemleri türün özelliklerine uygun şekilde, personel sağlığına risk oluşturmayacak koşullar altında yapılır. Bu kapsamda işveren personele tür ile ilgili gerekli eğitimlerin verilmesi, çalışma esnasında ihtiyaç duyulacak koruyucu malzemelerin (eldiven, maske, kıyafet ve benzeri) temin edilmesi ve bu ekipmanın işleme esnasında kullanılmasını sağlamakla yükümlüdür.</p>

<p></p>

<p>(2) Ticari veya Ar-Ge kullanım amacıyla balon balığı teslim tutanağı doldurularak teslim alınan balon balıklarının işletmelere taşınmasında nakil belgesi şartı aranmaz.</p>

<p></p>

<p>Balon balığının ekonomiye kazandırılmasında il/ilçe müdürlüklerince yürütülecek iş ve işlemler</p>

<p></p>

<p>MADDE 11 – (1) İl/ilçe müdürlükleri, destekleme kapsamında avlanan balon balıklarını ticari veya Ar-Ge amacıyla kullanmak isteyenlerin Ek-9’da yer alan dilekçelerini ve faaliyet gösterdikleri sanayi dalındaki izin belgelerini veya Ar-Ge proje dokümanını alır ve bu belgeleri muhafaza eder.</p>

<p></p>

<p>(2) İl/ilçe müdürlükleri ticari veya Ar-GE amacıyla kullanım için müracaatta bulunulan alanda balon balığının kullanılmasının uygun olmayacağı ya da insan sağlığına risk oluşturabileceği kanaati oluşması durumunda balon balığı teslim etmeyebilir.</p>

<p></p>

<p>(3) İl/ilçe müdürlükleri, teslim noktalarından teslim günü ve saatinde balon balığı almak isteyenlere Ek-10’da yer alan tutanak ile balon balıklarını bedelsiz olarak teslim ederler. Tutanak biri su ürünleri mühendisi, balıkçılık teknolojisi mühendisi, ziraat mühendisi (su ürünleri bölümü, zootekni), veteriner hekim veya biyolog olmak üzere en az iki il/ilçe müdürlüğü personeli ve teslim alanın imzasıyla bir nüshası il/ilçe müdürlüğünde bir nüshası da teslim alanda kalmak üzere iki nüsha olarak düzenlenir.</p>

<p></p>

<p>(4) İl müdürlüklerince belirlenen yerlerin dışında ticari veya Ar-Ge amaçlı kullanım için balon balığı teslimi yapılamaz.</p>

<p></p>

<p>(5) Ticari veya Ar-Ge amaçlı kullanım için teslim edilen balon balıklarına ait tutanaklardaki bilgiler il/ilçe müdürlüğünce SUBİS’e kaydedilir.</p>

<p></p>

<p>(6) Ticari veya Ar-Ge amaçlı kullanım için verilen balon balıklarının bertaraf edildiğine dair işlemlere ait belgeler veya tutanaklar il/ilçe müdürlüklerince muhafaza edilir.</p>

<p></p>

<p>Kısıtlamalar</p>

<p></p>

<p>MADDE 12 – (1) 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtildiği şekilde müracaatta bulunmayanlar destekleme kapsamında avlanılan balon balıklarını alamaz, ticari veya Ar-Ge amacıyla kullanamazlar.</p>

<p></p>

<p> (2) Balon balığını 10 uncu madde kapsamında ticari veya Ar-Ge amacıyla teslim alanlar bu balıkları sadece Bakanlığa bildirdikleri sanayi dalındaki işletmelerde veya Ar-Ge kuruluşlarında kullanabilir veya işleyebilirler.</p>

<p></p>

<p>(3) Balon balıklarının 10 uncu madde kapsamında ticari veya Ar-Ge amacıyla teslim alınmasından sonra taşınması, işlenmesi ve bertarafı esnasındaki her türlü ihlal ve aksaklıktan teslim alan kurum/kuruluşlar sorumludur.</p>

<p></p>

<p>(4) Destekleme kapsamında avlanan balon balıklarını 10 uncu madde kapsamında ticari veya Ar-Ge amacıyla kullanmak üzere teslim alanlar bu balıkları ya da işleme sonrası kalan kısımlarını ikinci kişilere veremezler.</p>

<p></p>

<p>DÖRDÜNCÜ BÖLÜM</p>

<p></p>

<p>Çeşitli ve Son Hükümler</p>

<p></p>

<p>İdari yaptırımlar</p>

<p></p>

<p>MADDE 13 – (1) Balon balığının avcılığı ve ekonomiye kazandırılmasına dair bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara aykırı hareket edenler hakkında 1380 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi kapsamında idari yaptırım uygulanır ve aykırılığın tespitinden itibaren bu Tebliğ kapsamında balon balığı desteklemesinden ve ekonomiye kazandırılması ile ilgili faaliyetlerden faydalandırılmazlar.</p>

<p></p>

<p>Kaynak aktarımı ve ödemeler</p>

<p></p>

<p>MADDE 14 – (1) Desteklemeler için gerekli kaynak, Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesi Hakkında Kararın 3 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında bütçede hayvancılığın desteklenmesi için ayrılan ödenekten karşılanır ve gerekli paranın aktarılmasını müteakip Bakanlık tarafından Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası aracılığı ile balıkçılara ödenir.</p>

<p></p>

<p>(2) Karar kapsamında yapılan destekleme ödemeleri kamu kaynağı olduğundan hak sahibinin hesabına aktarılmadan önce, haciz/icra, temlik ve benzeri işlemler yapılmaz.</p>

<p></p>

<p>Yetki ve denetim</p>

<p></p>

<p>MADDE 15 – (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, Kararda ve bu Tebliğde belirtilen hususlara aykırı olmamak koşuluyla, il/ilçe müdürlükleri yetkilidir.</p>

<p></p>

<p>(2) Genel Müdürlük, bu Tebliğde belirtilen hususlarda bilgi ve belge isteyebilir ve bunlara ilişkin her türlü denetimi yapar.</p>

<p></p>

<p>(3) Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Genel Müdürlük yetkilidir. Bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kurum/kuruluşları, ilgili sivil toplum kuruluşları, su ürünleri kooperatifleri ve birliklerinin hizmetlerinden yararlanılır.</p>

<p></p>

<p>Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti</p>

<p></p>

<p>MADDE 16 – (1) Sahte belge ile idareyi yanıltmak suretiyle müracaat eden balıkçılar desteklemeye hak kazanmış olsa dahi bu desteklemeden yararlandırılmaz.</p>

<p></p>

<p>(2) Bu Tebliğ ile belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilenler ile idari hata sonucu sehven yapılan fazla ödemeyi iade etmeyenler beş yıl süreyle Bakanlıkça sağlanan hiçbir destekleme programından yararlandırılmaz.</p>

<p></p>

<p>(3) Bu Tebliğde belirlenen birimler, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve hazırladıkları belgelerden sorumludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli idari, hukuki ve cezai işlemler yapılır.</p>

<p></p>

<p>(4) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulur.</p>

<p></p>

<p>Sorumluluk</p>

<p></p>

<p>MADDE 17 – (1) Tüm bilgi ve belgelerin doğruluğundan, bilgi ve belge sahibi ile onaylayan kişi ve kuruluşlar doğrudan sorumludur. Destekleme ödemesi yapılan belgeler istendiğinde ibraz edilmek üzere ilgili birimlerin arşivlerinde saklanır.</p>

<p></p>

<p>Yürürlükten kaldırılan Tebliğ</p>

<p></p>

<p>MADDE 18 – (1) 2/12/2020 tarihli ve 31322 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2020/37) yürürlükten kaldırılmıştır.</p>

<p></p>

<p>Yürürlük</p>

<p></p>

<p>MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.</p>

<p></p>

<p>Yürütme</p>

<p></p>

<p>MADDE 20 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.</p>

<p><a href="https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210627-8-1.pdf">Ekleri için tıklayınız</a></p>

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.