Yeni Coğrafya Öğretim Programı Yayınlandı

Yeni Coğrafya Öğretim Programı Yayınlandı

KamuAjans.Com-Yeryüzü ve insan bir değişim içindedir. Değişimin ürettiği dinamizm, dünyada hemen her süreçte ve her mekanizmada görülen temel bir olgudur. İnsanlığın yeryüzünde oluşturduğu süreçlereve değişime eşlik etmek doğal mantıklı bir yöntem olarak önümüzde durmaktadır. Herakleitos’un belirttiği gibi “değişimden başka hiçbir şey devamlı değildir.” Günümüzde bilgi ve bilim alanında değişimin hızı oldukça yüksek düzeydedir. IBM’in yaptığı araştırmaya göre (2006), dünyada toplam bilgi miktarı her 11 saat

Dünyada bilgi ya da bilişim toplumu anlayışının ön plana çıktığı günümüzde, coğrafi bilginin daha da önemli hale geldiği sosyal bilimciler tarafından dile getirilmektedir. Hebdige, günümüzde düşüncede, zamansal koordinatların yerine mekânsal koordinatların öne çıktığını, Jameson gündelik yaşantımızı, ruhsal deneyimlerimizi, kültürel dilimizi belirleyen şeyin, artık tarihsel kategoriler değil mekânsal kategoriler olduğunu ifade ediyor. Braudel ise tüm sosyal bilimlerin artık insanı mekân içinde kavramsallaştırma çabalarına daha fazla yer vermeleri gereğini dile getiriyor. Coğrafya bilimiyle uğraşanlardan da, sosyal bilimcilerin fark ettiği gerçekliklere uygun coğrafya dersi öğretim programları hazırlamaları beklenmektedir. Buna ek olarak insan yaşamını doğrudan ilgilendiren ve dünya gündemini oluşturan küreselleşme, şehirleşme, iklim değişikliği, planlama, ekolojik sorunlar, uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri gibi popüler ilgi alanları, doğrudan veya dolaylı olarak coğrafi yeni bilgileri gerektiren konulardır. Öğrencilerin derslerde ilgi ile izleyebilecekleri ve fikir beyan edebilecekleri konular hakkında, onları güne ve geleceğe hazırlamak önemli bir uğraş alanı olarak görülmektedir.<br />

<br />

Türkiye’de de 21.yüzyılın başları ile birlikte yaşanan hızlı değişimin yeni kuşaklar tarafından gözlemlenmesi, bilinmesi, analiz edilmesi, kavranması ve dünyanın önemli ülkelerinden birisinde yaşandığı gerçekliğinin mekânsal izahlarla anlatılması gerekli bir yaklaşımdır. Son yıllarda yaşanan istikrarlı kalkınma sayesinde ülkemiz dünyanın en büyük ekonomilerinden biri haline gelmiştir. Yabancı turistlerce tercih edilen öncelikli ülkelerden birisi olmuştur. Az gelişmiş ülkelere yardımda duyarlı, yani çevresindeki ülkelere ve dünyaya yardım elini uzatan ülkeler arasında ön sıradadır. Balkanlardan Uygur bölgesine, Arakan’dan Somali’ye kadar pek çok coğrafyada Türkiye’nin izlerine rastlamak mümkündür. Türkiye dünyada yaklaşık 120 ülke ile dış ticaret bağlantısına sahiptir. Ekonomik büyüklükte G-20 ülkeleri arasında yer almaktadır. Yani Türkiye bölgesel ve küresel bir ülke/güç haline gelmiştir.9, 10, 11 ve 12. Sınıflar Coğrafya Dersi Öğretim Programı 2 İktisadi kalkınmaya bağlı olarak gerek toplum yaşamında gerekse bireylerin hayatında önemli dönüşümler gözlenmektedir. Sözgelimi artan refah düzeyiyle birlikte kişi başına düşen cep telefonu, tablet, bilgisayar, navigasyon cihazı gibi teknolojik cihazların kullanımı hızla artmaktadır. Hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen bu cihazlar coğrafi bilgi sistemlerine bağlı olarak çalışmaktadır.<br />

<br />

Ulaşım ağlarının iyileşmesine paralel olarak artan turizm hareketliliği bireylerin farklı coğrafi alanları görmelerini sağlamış, bu sayede coğrafya bilgisine duyulan ihtiyaç artmıştır. Bütün bu gelişmeler insanların günlük yaşam tarzını etkilemiş ve coğrafi bilgi günlük hayatta yoğun kullanılan bir bilgi türü haline gelmiştir. Türkiye’deki sosyal ve iktisadi gelişmeye bağlı olarak ortaya çıkan yeni bilgi birikiminin öğretim programlarına yansıtılması bir zaruret olmuştur. Bu gerekçeler ışığında liselerde okutulan Coğrafya dersi öğretim programının yeniden gözden geçirilmesi ve ortaya çıkan bu yenilik-<br />

lerin programa yansıtılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir. Belirtilen gerekçelerle hazırlanan Coğrafya Öğretim Programının vizyonu; lise öğrencilerini coğrafya okuryazarı bireyler olarak yetiştirmek biçiminde tanımlanmıştır. Bu bağlamda coğrafi bilgiyi elde eden, sorgulayan, edindiği bilgileri günlük hayatında kullanan, özgüven sahibi, sorun çözen, işbirliğine açık, etkili iletişim kuran, evrensel ve toplumsal değer yargılarını, göstergelerini, ritüellerini analiz eden, coğrafi sunum tekniklerinden yararlanarak sürdürülebilir kalkınma için yaşam boyu öğrenmeyi savunan, coğrafya okuryazarı bireyler; aynı zamanda coğrafya bilimine ilişkin bilgi, beceri, tutum ve değere sahiptir.<br />

<br />

Coğrafya okuryazarı öğrenciler, fiziki ve beşeri coğrafya konularına ilişkin temel bilgileri ve ortam - insan etkileşimine yönelik bilimsel süreç becerilerini yansıtırlar. Bu öğrenciler, kendilerini küresel ve toplumsal sorunların çözümü konusunda sorumlu hisseder, özgün ve analitik düşünme becerileri vasıtasıyla bireysel ve işbirliği temelli alternatif çözüm önerileri üretebilirler. Ayrıca coğrafya okuryazarı bir öğrenci; bilginin zaman içinde değişebileceğini yaptığı araştırmalarla fark eder.<br />

<br />

Edindiği bilginin zihinsel süreçlerde işlenmesinde, bireyin yaşadığı topluma ait değerlerin, inançların ve geçmişten gelen medeniyet tasavvurunun farkındadır. Coğrafya okuryazarı öğrenciler sosyal ve teknolojik dönüşümlerin insan - ortam arasında meydana getirdiği etkileşimi de kavrar.<br />

<br />

Bu vizyonla hazırlanan Coğrafya Öğretim Programı, “Coğrafya” dersi adı altında, 9-10-11 ve 12.sınıflarda yürütülmek üzere tasarlanmıştır. Tematik öğrenme anlayışıyla hazırlanmış olan program; tema, ünite, konu, kazanım, kavram, beceri, tutum, değer ve açıklamalardan oluşmaktadır.Programda 10 adet tema belirlenmiş ve her sınıf için temalar aynı tutulmuştur. Temalar içerisindeki üniteler ise modüler yaklaşıma göre tasarlanmıştır. Temalara ait ünitelerin her sınıfta değişmesi farklı konuların ele alınmasını sağlamıştır. Farklı konular, ilgisi konulara göre değişen öğrencilere hitap etmesiyle programı hem zenginleştirmiş hem de güçlü kılmıştır. Programda öngörülen beceriler ve değerler, kazanımlarda açık ve net olarak belirlenmiştir. Becerilerin ve değerlerin kazanımlarla doğrudan bağlantılı olması, kazanımların anlaşılması ve öğretmenler tarafından uygulanması sırasında kolaylık sağlayacaktır.<br />

<br />

Kazanımlarda beceri temelli olanlar etkinlik olmayıp (harita çizme, grafik çizme gibi) konuyu kavratacak performans niteliğindedir.9, 10, 11 ve 12. Sınıflar Coğrafya Dersi Öğretim Programı 3 Ünitelerle ilgili belirtilen kavram ve anahtar kelimeler ünite sınırları açısından genel bir çerçeveyi ifade etmektedir. Kelime ve kavramlar aynı zamanda kazanımların elde edilmesinde hareket noktalarını da açıklamaktadır. Bilimin gelişmesi nedeni ile yeni kavram ve kelimelerin ortaya çıkabileceği gerçeğinden hareket edildiğinde, bu çerçeve özelliğinin gereği olan esnekliğinde dikkate alınması uygun olacaktır. Keza ünitelerdeki okuma parçaları ile ilgili bazı başlıklarda öneri getirilirken bazı başlıklarda da boş bırakılarak daha geniş bir çerçevede değerlendirilmesi hedeflenmiştir.<br />

<br />

Programda; 4 yıl boyunca, 170 kazanım öngörülmüş, bu kazanımlarla birlikte yaklaşık 94 becerinin öğretilmesi amaçlanmıştır. Bunlardan 70 kadarı genel becerilerden, kalanları ise sadece Coğrafyaya özgü becerilerden oluşmaktadır. Becerilere belirtilen sayıda yer verilmesinde programın ölçme ve değerlendirme anlayışının da etkisi vardır. Beceri ve değerlerin kazandırılmasının belli bir zaman dilimini gerektirmesi süreç boyutlu bir ölçme ve değerlendirme anlayışını gerektirmektedir. Böylece kazanımların niteliği ile ölçme ve değerlendirme yaklaşımı arasında uygunluk sağlanmıştır.<br />

<br />

Programın özgün yanlarından biri de değerler boyutudur. Nitekim Programda öngörülen kazanımlar içerisinde 12 farklı değere yer verilmiştir. Öngörülen değerler içerisinde özellikle kaynakların bilinçli ve tasarruflu kullanımı, doğal ve kültürel mirasın korunması, çevreye duyarlık ve insan ilişkilerini akrabalık bağı ile değerlendirme gibi değerleri benimsetmeye ayrı bir önem verilmiştir.<br />

<br />

Sayıları farklı olmakla beraber her sınıf düzeyine uygun değer bulunmaktadır. Günümüzde değerler eğitimine gösterilen özen dikkate alındığında programda yer alan değerler; özellikle doğal kaynakların bilinçli kullanılması ve çevre duyarlılığının yerleştirilmesi açısından programa güç katmıştır.Programda, beceriler ve değerler her temanın kazanımı ve kavramlarından hemen sonra verilerek bütünlük oluşturulmuştur.<br />

<br />

Programın tasarımında; öğrenci merkezli olması, temalar üzerinden coğrafi bilginin yaşamsal becerilere dönüşmesi hedeflenmiştir. Programın kazanımlarının belirlenmesinde bilgi, beceri, tutum, değer ve kavram boyutlarının öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerine uygun olması gözetilmiştir.<br />

<br />

<br />

<a href="http://www.kamuajans.net/images/dosyalarim/cografya_taslak_program_pdf.pdf"><strong>Yeni Coğrafya Öğretim Programı İndir</strong></a>

<br />

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.