Norm fazlası öğretmenlerin dikkatine! Beklenen açıklama geldi!

Norm fazlası öğretmenlerin dikkatine! Beklenen açıklama geldi!

Norm fazlası öğretmenler ve yer değiştirmek isteyenler için Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü açıklama yaptı.

Öğretmenlerin norm fazlası olmaları sıklıkla olmasada rastlanır bir durum. Norm fazlası olmak Öğrenci sayısından fazla öğretmen bulunması durumunda fazla öğretmen olarak adlandırılmaktadır. Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü norm fazlası olan, yer değiştirmek isteyen öğretmenler için başvuru tarihlerini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre 14/29 Kasım tarihleri arasında öğretmenler başvuru yapabilecekler.

NORM KADRO FAZLASI ÖĞRETMENLERİN BAŞVURU VE YER DEĞİŞTİRME

İŞLEMLERİYLE İLGİLİ DUYURU

a) MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği.

b) Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm

Kadrolarına İlişkin Yönetmelik.

c) MEB Personel Genel Müdürlüğünün 19/09/2016 tarih, 9853896 sayılı ve 2016/19 sayılı

Genelgesi.

d) MEB Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı Kararı.

e) MEB Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliği.

f) MEB Din Öğrt. Gen. Müd.’nün 15/04/2021 tarihli ve 24275340 sayılı yazısı.

Bu kılavuz Ankara ilindeki norm kadro fazlası öğretmenlerin başvuru ve atanma

işlemlerini kapsamaktadır.

1. İlçeniz okul/kurum müdürlüklerince; okul/kurumlarına yeni başlayan veya ayrılan

öğretmenlerin başlama ve ayrılma işlemleri MEBBİS Modülü üzerinden

tamamlanacaktır.

2. İlçeniz okul/kurum müdürlüklerince; Müdürlüğümüz bilişim sistemleri sayfasından

(http://ankara.meb.gov.tr/ankbis), kadrosu okul/kurumda bulunan öğretmenlerin

bilgilerinin güncellenmesi tamamlanacaktır.

3. İlçeniz okul/kurum müdürlüklerince; kadrosu okul/kurumda bulunan öğretmenlerden

norm kadro fazlası olanlar tespit edilerek, Müdürlüğümüz bilişim sistemleri sayfasına

(http://ankara.meb.gov.tr/ankbis) norm fazlası oldukları işlenecektir.

Okulunda/kurumunda norm kadro fazlası öğretmeni bulunmayan Okul Müdürleri

ANKBİS’de “Okulumuzda/Kurumumuzda Norm Kadro Fazlası Öğretmen Yoktur”

kutucuğunu işaretleyerek, onaylama yapacaklardır.

Kadrosu ilçe milli eğitim müdürlüklerinde olan norm kadro fazlası öğretmenlerin

işlenmesi ve başvurularının onay süreci ilçe milli eğitim müdürlüklerince yapılacaktır.

4. Aylıksız izinde bulunan öğretmenlerden; norm kadro fazlası olan öğretmenler sisteme

dahil edilecektir. Söz konusu öğretmenlerin başvurularını yapabilmeleri için tebliğ

işlemi ile ilgili tüm sorumluluk okul/kurum müdürlüklerine aittir.

5. Bakanlık görevlendirmesi ile veya eşinin görevi nedeniyle yurt dışına çıkmış ve bu

sebeple aylıksız izin kullandığından dolayı kadrosu ilçe milli eğitim müdürlüklerine

aktarılmış olan norm kadro fazlası öğretmenler sisteme dahil edilmeyecektir. (Atanması

halinde; ilişik kesme ve göreve başlama dönemi olan, çalışma takviminde belirtilen

süreler arasında aylıksız iznini sonlandırıp, göreve başlayacağını beyan ettiği takdirde

sisteme dahil edilecektir.)

6. Öğretmenlerin hizmet puanlarının hesaplanmasında; 1. aşama başvuruların son günü

olan 18/11/2022 tarihi esas alınacaktır. Öğretmenler MEBBİS Modülünde bulunan

kişisel bilgilerinin (hizmet puanı, zorunlu hizmet durumu, göreve başlama ve ayrılış

işlemleri) doğruluğundan bizzat kendileri sorumlu olup; varsa hataların en geç

11/11/2022 tarihi mesai bitimine kadar okul/kurum müdürlüklerince düzeltilmesinin

sağlanması ve bilgi girişinin yeniden yapılmasını sağlayacaktır. 

7. Norm Kadro fazlası olan öğretmenlerden kendisi engelli olanlar (en az %40 oranında)

ile bakmakla yükümlü oldukları (çocuk, eş, anne, baba, kardeş) yakınlarının ağır engelli

raporu olanlar norm kadro fazlası olarak belirlenebileceklerdir.

8. Norm Kadro fazlası olan öğretmenlerden; terör eylemlerinin etkisi ve sebebiyle şehit

olan veya çalışamayacak derecede malul olan yada malul olup da çalışabilir durumda

olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, öğretmen olarak görev yapan eş ve çocukları

ile anne, baba ve kardeşleri norm kadro fazlası olarak belirlenebileceklerdir.

9. Norm Kadro fazlası olan öğretmenlerden; askerlik sebebiyle ücretsiz izinde olanlar

norm fazlası olarak belirlenebileceklerdir.

10. Okul/kurum müdürlüğünce norm kadro fazlası olarak Müdürlüğümüz bilişim sistemleri

sayfasına (http://ankara.meb.gov.tr/ankbis) norm kadro fazlası olarak işlenen

öğretmenler için ilçe milli eğitim müdürlüğünce yapılacak onay işleminden sonra,

“norm kadro fazlası olduğu” öğretmene imza karşılığında tebliğ edilecek (07/11/2022 –

11/11/2022 tarihleri arasında) ve istenildiğinde gönderilmek üzere okul/kurumda

muhafaza edilecektir.

11. Okul/kurumlarca Müdürlüğümüz bilişim sistemleri sayfasına

(http://ankara.meb.gov.tr/ankbis) norm kadro fazlası olarak işlenen personel listesinde

1. aşama başvuru işlemlerinin bittiği 18/11/2022 tarihinden sonra değişiklik

yapılmayacaktır. Belirtilen tarihten sonra listede değişiklik yapılması ile ilgili talepler

dikkate alınmayacaktır. Bu konudaki tüm sorumluluk okul/kurum

müdürlüklerindedir.

12. İlimiz dâhilindeki eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyaçları MEBBİS Kontenjan

Modülünden belirlenerek, çalışma takviminde belirtilen tercih dönemlerinde “ANKBİS

– Kişisel İşlemler – Norm Kadro Fazlası Atama Başvurusu” sekmesinden

öğretmenlerimizin tercihlerine yansıtılacak olup, öğretmenlerimiz bu modüle kişisel

ANKBİS şifreleri ile giriş yaparak tercihlerini elektronik ortamda yapacaktır.

13. Öğretmenler, başvurularının onaylanıp onaylanmadığını veya reddedildiğini ANKBİS

modülünden takip edecekler ve varsa eksiklikleri süresi içinde düzelttirip yeniden

başvuru yapabileceklerdir. (Başvuruların ANKBİS modülü üzerinden yapılmasından

sonra sırasıyla kurum ve ilçe milli eğitim müdürlüğünce onaylanıp onaylanmadığının

takibinin öğretmenler tarafından yapılması gerekmektedir.)

14. İlgi (a) Yönetmeliğin 50. maddesinin (2) fıkrasında; “Sağlık durumu hariç olmak üzere,

haklarında yapılan adli ve idari soruşturma sonucunda görev yerleri; il dışına

değiştirilenler daha önce görev yaptıkları il’e, il içinde değiştirilenler daha önce görev

yaptıkları ilçeye, ilçe içinde değiştirilenler ise daha önce görev yaptıkları eğitim

kurumuna aradan üç yıl geçmeden atanma isteğinde bulunamaz” hükmü gereği,

başvuruda bulunan öğretmenlerin kadrosunun bulunduğu okul/kurum

müdürlüklerinin yapacağı onay işlemlerinde bu hükmün dikkate alınması

gerekmektedir. 

15. Zorunlu hizmet yükümlülüğüne tabi olup, kadrosu zorunlu hizmet kapsamındaki

okul/kurumlarda bulunan öğretmenler; zorunlu hizmet yükümlülüğü öngörülmeyen

hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına atanmak için başvuruda bulunamazlar.

16. Zorunlu hizmet yükümlülüğüne tabi olup erteletmemiş olan öğretmenlerimiz,

kadroları zorunlu hizmet yükümlülüğü öngörülmeyen hizmet alanlarında olsa dahi

zorunlu hizmet yükümlülüğü öngörülmeyen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına

atanmak için başvuruda bulunamazlar. Bu öğretmenlerimize zorunlu hizmet

bölgesindeki okullar tercih olarak açılacaktır.

17. Zorunlu hizmet yükümlülüğüne tabi olup, ancak; çeşitli nedenlerle erteletmiş olan

öğretmenlerimiz; zorunlu hizmet yükümlülüğü öngörülmeyen hizmet alanlarındaki

eğitim kurumlarına atanmak için başvuru yapabileceklerdir.

18. Norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirme süreci iki aşamalı olarak

gerçekleştirilecek olup;

a) 1.Aşamada; Öğretmenler öncelikle kadrosunun bulunduğu ilçe içerisindeki

ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarından en fazla 40 eğitim kurumunu tercih

edebileceklerdir.

b) 2.Aşamada; Birinci aşamada atanamayan öğretmenler ile başvuruda

bulunmayan/bulunamayan öğretmenler, il içinde ihtiyaç olan eğitim

kurumlarından en fazla 40 eğitim kurumunu tercih edebileceklerdir.

19. Atamalar, Valiliğimizce (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) hizmet puanı üstünlüğüne göre

yapılacak olup, hizmet puanlarının hesaplanmasında 1. aşama başvuruların son günü

olan 18/11/2022 tarihi esas alınacaktır. Hizmet puanı eşit olan öğretmenlerden göreve

ilk başlayana öncelik verilecektir.

20. Norm açığı olarak ilan edilen eğitim kurumlarına, norm kadro fazlası öğretmen ataması

takvimi içerisinde yargı kararı, soruşturma, müdür yardımcısı istifası nedeniyle atama,

bakanlık ataması, atama iptali vs. nedenlerle atama yapılması durumunda bu eğitim

kurumlarına atama yapılmayacaktır.

21. Kadrosu proje okullarında bulunan norm kadro fazlası öğretmenler hakkında ilgi (e)

Yönetmelikte açık bir hüküm bulunmaması sebebiyle; bu gibi durumlarda ilgi (a)

Yönetmeliğe göre işlem tesis edilmesi gerektiği ilgi (f) yazıda belirtildiğinden; kadrosu

proje okullarında bulunan norm kadro fazlası öğretmenler sisteme dahil edilecektir.

22. Bilişim Teknolojileri alan öğretmenlerinin ilgi (d) Karara uygun olarak tercihte

bulunmaları gerekmektedir. Başvuruda bulunan öğretmenlerin kadrosunun

bulunduğu okul/kurum müdürlüklerinin yapacağı onay işlemlerinde bu hususa

dikkat etmeleri gerekmektedir.

23. Spor Liseleri ve güzel sanatlar liseleri dışındaki eğitim kurumlarında görevli görsel

sanatlar, müzik ve beden eğitimi alan öğretmenlerinden daha önce ilgili mevzuatına

göre spor liseleri ile güzel sanatlar liselerine atanmış olanlar, ayrıldıkları tarihten

itibaren aradan beş yıldan fazla süre geçmemiş olması şartıyla bu eğitim kurumlarını

tercih edebileceklerdir. Başvuruda bulunan öğretmenlerin kadrosunun bulunduğu

okul/kurum müdürlüklerinin yapacağı onay işlemlerinde bu hususa dikkat

etmeleri gerekmektedir. 

24. Gerekli şartları taşımadan, asılsız ve gerçeğe aykırı bilgi ve belgeyle yapılan başvurular

geçersiz sayılacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğretmenler ile çalışma

takviminde belirtilen iş ve işlemleri tam ve zamanında yapmayan okul ve ilçe

yöneticileri müteselsilen sorumludur.

25. Norm kadro fazlası olan öğretmenlerden ataması yapılanların atamaları iptal

edilmeyecektir. Öğretmenlerimizin tercihlerini kullanırken bu hususu göz önünde

bulundurmaları gerekmektedir.

26. Norm kadro fazlası olup, görev yaptığı ilçede ve il genelinde alanında kontenjan

bulunmayan öğretmenler, kendi okul/ kurumlarında görev yapmaya devam

edeceklerdir.

27. Okul/kurumlarda yönetici olarak görev yapmakta iken; yöneticilikten istifa edip alanı

ile ilgili öğretmen olarak atanmayı talep eden yöneticilerin istifa dilekçelerine;

07/11/2022 – 29/11/2022 tarihleri arasında işlem yapılmayarak, süreç tamamlandıktan

sonra değerlendirmeye alınacaktır.

28. Okul/kurum Müdürünce “Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin Başvuru ve Yer

Değiştirme İşlemleriyle İlgili Duyuru” metni okul/kurumda görev yapan norm kadro

fazlası öğretmenlere imza karşılığında duyurularak, istenildiğinde ibraz etmek üzere

okul/kurumda muhafaza edilecektir.

29. Norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri ile ilgili yaşanan

tereddütlerin giderilmesi amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü Personel Şube

Müdürlüğü’nün aşağıda belirtilen iletişim yolları ile irtibata geçilebilecektir.

BAŞVURUDA YAPILACAK İŞLEMLER

Öğretmenler aşağıdaki çalışma takviminde belirtilen süre içerisinde;

1. Müdürlüğümüz bilişim sistemleri sayfasından (http://ankara.meb.gov.tr/ankbis)

okul/kurum müdürlüğünün temin edeceği kullanıcı adı ve şifre ile

http://ankara.meb.gov.tr/ankbis adresine giriş yaparak “ANKBİS – Kişisel İşlemler –

Norm Kadro Fazlası Atama Başvurusu” sekmesinde tercihlerini elektronik ortamda

yapacaktır.

ANKBİS şifresi bulunmayan okul/kurum müdürleri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

MEBBİS Yöneticisinden, Öğretmenlerimiz ise okul/kurum müdürlüğünden şifrelerini

temin edebileceklerdir.

2. Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra ANKBİS’den alınan 3 suret rapor çıktısı

sırasıyla, öğretmen-okul/kurum müdürlüğü ve ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından

onaylanıp, imzalanacak ve bir suret öğretmen tarafından, bir suret okul/kurum

müdürlüğünce ve bir suret de ilçe milli eğitim müdürlüğünce muhafaza edilecektir.

İstenildiğinde ilçe milli eğitim müdürlüklerince bu belge il milli eğitim müdürlüğüne

gönderilecektir.
2022 YILI NORM KADRO FAZLASI ÖĞRETMENLERİN YER DEĞİŞTİRME İŞLEMLER ÇALIŞMA TAKVİMİ

rrr-1

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.