Maliye Bakanlığının Ek Ders Görüşü

Maliye Bakanlığının Ek Ders Görüşü

KamuAjans.Com - Maliye Bakanlığı yayınladığı görüş yazısı ile Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilecek personele ek ödeme yapılması hususu ile öğretmenlerin koordinatör veya büro yetkilisi olarak il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin koordinasyonunun sağlanması için görevlendirilmesi durumunda ek ödeme veya ek ders ücretinden faydalanıp faydalanamayacağı konusuna açıklık getirdi.

İlgi (c) ve (ç) yazılarınızın incelenmesinden. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilecek personele ek ödeme yapılması hususu ile öğretmenlerin koordinatör veya büro yetkilisi olarak il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin koordinasyonunun sağlanması için görevlendirilmesi durumunda ek ödeme veya ek ders ücretinden faydalanıp

faydalanamayacağı konusunda tereddine düşüldüğü anlaşılmaktadır.6331 sayılı Kanunun 35 inci maddesinde 20/08'2016 tarihli ve 6745 sayılı Kanunun 71 inci maddesi ile yapılan değişiktik nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında 6331 sayılı Kanunla getirilen bazı yükümlülüklerin yürülüğe girme tarihinin 1/7/2017 tarihine ertelenmesi sonucunda yapılacak işleme ilişkin Bakanlığımız görüşü ilgi (b) de kayıtlı yazımızla Bakanlığınıza bildirilmiş olup, söz konusu ya/ımızda belirtilen doğrultuda işlem yapılması gerekmektedir

Diğer taraftan ilgi (ç) sayılı yazınız ile koordinatör veya büro yetkilisi olarak il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinde iş sağlığı güvenliği hizmetlerinin koordinasyonunu!. sağlanması için görevlendirilen öğretmenlerin 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının “Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller** başlıklı 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında değerlendirildiği belirtilmektedir.

Bilindiği üzere. 439 sayılı Milli F.ğitım Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar öğretmenleri İle İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanun'un ek 1 inci maddesinde. Milli Eğilim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile diğer eğitim kurularında görev alan yönetici ve öğretmenlerden kimlerin zorunlu ek ders görevi alacağı ve haftalık çalışmulannın ne kadarının bu kapsamda değerlendirileceği, bunlara verilecek zorunlu ek ders sayısı ve diğer hususların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 uncu maddesi hükümleri uyarınca düzenleneceği hüküm alıma alınmıştır 657 sayılı Kanunun "Ders ve konferans ücretim’* başlıklı 176 ncı maddesine göre, bu Kanunun 89 uncu maddesi kapsamında kendilerine ders görevi verilen ve bu görevi fiilen yerine getiren Devlet memurlarına anılan görevlen karşılığında ek ders ücreti ödenebilmektedir. Söz konusu

Kanunun "Ders görevi" başlıklı 89 urcu maddesinde de. Her derecideki eğitim ve aprelim kurumlar: üye üniversite ve Akademi (Askeri

Akademiler dahil) okul, kurs veya yaygın eğitim yapan kurumlar da ve benzen kuruluklarda öğretmen veya ıtgrctim üyesi bulunmaması halinde Öğretmenlere, öğretim üyelerine veya diğer memurlara veyahut açıklan atanacaklara ücret de ek ders görevi verilebilir Ücretle okutulacak ders saatlerinin sayısı ders görevi alacakların özelllikleri ve diğer hususlar ilgili Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararı ile tespit olunur. " hükmü yer almakladır

Bu hükme göre. Milli F.ğıtım Bakanlığı yönetici ve öğretmenlerine ek ders ücreti ödenebilmesi için ders e ek derslere ilişkin yürürlüğe konulmuş bir Bakanlar Kurulu kararın olması ve bu karara istinaden de fiilen yerme getirilen ders faaliyetlerinin bulunması gerekmektedir.

Bu hüküm uyarınca, 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Karar yürürlüğe konulmuş olup, bu Karar ile Bakanlığınızın yönetici, öğretmen, uzman ve usta öğreticileri ile diğer görevlilerinin aylık ve ek ders ücreti karşılığında okutacakları ve okutmuş sayılacakları haftalık ders saatlerinin sayısı, ders görevi alacakların nitelikleri ve diğer hususlar düzenlenmiştir.

Anılan Karar’ın 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasında, Bakanlık merkez teşkilatında Bakan veya yetkili kıldığı makam, taşra teşkilatında ise Bakan veya valilik onayı ile ilgili mevzuatı uyarınca verilen görevlen yapmak üzere görevlendirilen yönelu ı ve öğretmenler ite Bakanlığa rerffmfş Mr görev! yürütmek üzere diğer kuramlarda Bakan onayı ile görevlendirilen yönetici ve Öğretmenler. Bakanlık merkez teşkilatındaki görevlendirmeler için 1 yıl. diğer görevlendirmeler için ise her ayda yeni bir onay alınmak ve fiilen görev yapmak kaydiyla yarıyıl ve yaz tatilleri de dahil olmak üzere aylık karplığı ders görevi ile görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın göreve haşladıkları tarihten itibaren haftada İM saat ek ders görevi yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir Alınacak onayda görevi endir itecek personelin adı. soyadı, umum, görevin mahiyeti ve görev süresi ile diğer hususlar açıkça belirtilir Bu kapsomılu ek ders ücretinden yararlanan personele ayrıca asli görevi İçin öngörülen ek ders ücreti ödenmez Öğretmenlerin dgılı müfredatı kapsamında derv okutmak iızcre diğer eğitim kurumlannda geçici olarak görevlendirilmeleri bu fıkra kapsamında değerlendirilmez " hükmü yer almaktadır.

Yukanda yer alan düzenlemelerin birlikte incelenmesinden. 439 vc 657 sayılı Kanunlar ıîc kimlere ders görevi verilebileceği vc bu görevi fiilen yerine getiren Devlet memurlarına anılan görevleri karşılığında hangi hallerde ek ders ücreti ödenebileceği hususlarında düzenleme yapmak üzere Bakanlar Kuruluna yetki verildiği anlaşılmaktadır.

Anılan yetki çerçevesinde yürürlüğe konulan 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bakanlığımız yönetici ve öğretmenlerinin eğilim ve Öğretim faaliyetleri çerçevesinde yürütecekleri görevlerden hangilerinin ek ders kapsamında yer aldığı ayrıntılı olarak belirlenmiş bulunmaktadır.

Buna göre. Karar'ın anılan fıkrası kapsamında yapılacak görevlendirmelerin eğitim ve öğretim faaliyetleri çerçevesinde yapılması halinde ilgililere haftada 18 saaı ek ders ücreti ödenmesi mümkün bulunmaktadır Ancak, ilgide kayıtlı yazılarda sözü edilen koordinatör veya büro yetkilisi olarak il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin koordinasyonunun sağlanması için görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere ve jş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilen öğretmenlere. bu görevlendirmelerin eğirim ve öğretim faaliyetleri kaplamında bulunmaması

nedeniyle anılun Karann 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasına göre ck ders Ücreti ödenmesine imkan bulunmadığı değerlendirilmektedir.

Öte yandan ilgi (c) yazınızda bel inilen vc kururunuzun 4857 sayılı İş Kanununun mülga 81 inci maddesi kapsamında olduğu iddiasına ilişkin olarak ise madde kapsamının belirlenmesi hususunun Çultşma vc Sosyal Güvenlik Bakanlığı görev ve yetkileri çerçevesinde anılan Bakanlık tarafından değerlendirilmesi gerektiği düşünülmekledir.

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.