2017 Yılı ERASMUS+ TEKLİF Çağrısı ve Rehberi

2017 Yılı ERASMUS+ TEKLİF Çağrısı ve Rehberi

Kamuajans.com - 2017 yılı ERASMUS+ teklif çağrısı, kılavuz kitabı ve rehberi ulusal ajansın kendi sayfasında yayınlanmıştır.

Teklif Çağrıları

<p>Erasmus+ Programı kapsamında sunulabilecek 2 tür proje bulunmaktadır:</p>

Ülke Merkezli Projeler (Başvurular Türkiye Ulusal Ajansı’na yapılır)

Merkezi Projeler (Başvurular Brüksel’de bulunan Avrupa Komisyonu’na bağlı Eğitim, İşitsel ve Görsel Kültür Yürütme Ajansı’na yapılır)

<br />

Ülke Merkezli Projeler

KA1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği

<a target="_blank" href="http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/comenius-program%C4%B1/%C3%B6%C4%9Frenme-hareketlili%C4%9Fi"><strong>Okul Eğitimi</strong></a>

<a target="_blank" href="http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/leonardo-da-vinci-program%C4%B1/%C3%B6%C4%9Frenme-hareketlili%C4%9Fi"><strong>Mesleki Eğitim</strong></a>

<a target="_blank" href="http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/erasmus-program%C4%B1/%C3%B6%C4%9Frenme-hareketlili%C4%9Fi"><strong>Yükseköğretim</strong></a>

<a target="_blank" href="http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/grundtvig-program%C4%B1/%C3%B6%C4%9Frenme-hareketlili%C4%9Fi"><strong>Yetişkin Eğitimi</strong></a>

<a target="_blank" href="http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/gen%C3%A7lik-program%C4%B1/%C3%B6%C4%9Frenme-hareketlili%C4%9Fi/gen%C3%A7lik-de%C4%9Fi%C5%9Fimleri"><strong>Gençlik Değişimleri</strong></a>

<a target="_blank" href="http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/gen%C3%A7lik-program%C4%B1/%C3%B6%C4%9Frenme-hareketlili%C4%9Fi/avrupa-g%C3%B6n%C3%BCll%C3%BC-hizmeti"><strong>Avrupa Gönüllü Hizmeti</strong></a>

<a href="http://ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/gen%C3%A7lik-program%C4%B1/%C3%B6%C4%9Frenme-hareketlili%C4%9Fi/avrupa-g%C3%B6n%C3%BCll%C3%BC-hizmeti"><strong>Stratejik Avrupa Gönüllü Hizmeti Projeleri</strong></a>

<a target="_blank" href="http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/gen%C3%A7lik-program%C4%B1/%C3%B6%C4%9Frenme-hareketlili%C4%9Fi/gen%C3%A7lik-%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fanlar%C4%B1n%C4%B1n-hareketlili%C4%9Fi"><strong>Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği</strong></a>

KA2 Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği

Stratejik Ortaklıklar

<a target="_blank" href="http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/comenius-program%C4%B1/stratejik-ortakl%C4%B1klar"><strong>Okul Eğitimi</strong></a>

<a target="_blank" href="http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/leonardo-da-vinci-program%C4%B1/stratejik-ortakl%C4%B1klar"><strong>Mesleki Eğitim</strong></a>

<a target="_blank" href="http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/erasmus-program%C4%B1/stratejik-ortakliklar-(ka2)"><strong>Yükseköğretim</strong></a>

<a target="_blank" href="http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/grundtvig-program%C4%B1/stratejik-ortakl%C4%B1klar"><strong>Yetişkin Eğitimi</strong></a>

<a target="_blank" href="http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/gen%C3%A7lik-program%C4%B1/stratejik-ortakl%C4%B1klar"><strong>Gençlik</strong></a>

KA3 Politika Reformlarına Destek

<a target="_blank" href="http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/gen%C3%A7lik-program%C4%B1/yap%C4%B1land%C4%B1r%C4%B1lm%C4%B1%C5%9F-diyalog"><strong>Yapılandırılmış Diyalog: Gençler ve Gençlik Alanında Karar Alıcılar Arasında Toplantılar</strong></a>

<br />

Merkezi Projeler

<a target="_blank" href="http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/study-and-volunteering-in-another-country_en"><strong>KA1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği</strong></a>

Büyük Ölçekli Avrupa Gönüllü Hizmeti Organizasyonları (<strong><a target="_blank" href="http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/merkezi-faaliyetler/b%C3%BCy%C3%BCk-%C3%B6l%C3%A7ekli-avrupa-g%C3%B6n%C3%BCll%C3%BC-hizmeti-etkinlikleri">TR</a>,</strong><a target="_blank" href="http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/study-and-volunteering-in-another-country/large-scale-european-voluntary-service_en"><strong>EN</strong></a>)

Erasmus Mundus Ortak Yüksek Lisans Derecesi (<strong><a target="_blank" href="http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/erasmus-program%C4%B1/erasmus-program%C4%B1-ek-sayfalar/ortak-y%C3%BCksek-lisans-dereceleri">TR</a>,</strong><a target="_blank" href="http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/study-and-volunteering-in-another-country/joint-master-degrees_en"><strong>EN</strong></a>)

<a target="_blank" href="http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices_en"><strong>KA2 Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişim için İşbirliği</strong></a>

Bilgi Ortaklıkları (<strong><a target="_blank" href="http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/merkezi-faaliyetler/bilgi-ortakl%C4%B1klar%C4%B1">TR</a>,</strong><a target="_blank" href="http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/knowledge_en"><strong>EN</strong></a>)

Sektörel Beceri Ortaklıkları (Ayrı bir teklif çağrısı yayınlanacaktır, <strong><a target="_blank" href="http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/merkezi-faaliyetler/sekt%C3%B6rel-beceri-ortakl%C4%B1klar%C4%B1">TR</a>,</strong><a target="_blank" href="http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/sector-skills_en"><strong>EN</strong></a>)

Gençlik Alanında Kapasite Geliştirme (<strong><a target="_blank" href="http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/merkezi-faaliyetler/gen%C3%A7lik-alan%C4%B1nda-kapasite-geli%C5%9Ftirme">TR</a>,</strong><a target="_blank" href="http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/capacity_en"><strong>EN</strong></a>)

Yükseköğretim Alanında Kapasite Geliştirme (<strong><a href="http://ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/merkezi-faaliyetler/y%C3%BCksek%C3%B6%C4%9Fretim-alan%C4%B1nda-kapasite-geli%C5%9Ftirme">TR</a>,</strong><a href="http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/capacity-0_en"><strong>EN</strong>)</a>

<a target="_blank" href="http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/support-for-policy-reforms_en"><strong>KA3 Politika Reformlarına Destek</strong></a><br />

Ana Eylem 3 eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında politika reformunu destekleyen çok sayıda diğer eylemi kapsamaktadır. Bu eylemler Yürütme Ajansı tarafından yönetilen belirli teklif çağrıları aracılığıyla veya doğrudan Komisyon tarafından uygulanmaktadır. KA3 kapsamında uygulanan merkezi projeler aşağıdaki gibidir:

Sivil Toplum İşbirliği (Gençlik ve Eğitim)(<a target="_blank" href="http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/eacea052014-civil-society-cooperation_en"><strong>EN</strong></a>)

Politika Yeniliği İçin Girişimler(<a target="_blank" href="http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-prospective-initiatives-european-policy-experimentation-eacea-102014_en"><strong>EN</strong></a>)

Jean Monnet (<strong><a target="_blank" href="http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/merkezi-faaliyetler/jean-monnet">TR</a>,</strong><a target="_blank" href="http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/jean-monnet_en"><strong>EN</strong></a>)

<a target="_blank" href="http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/sport"><strong>Spor Destekleri</strong></a>

İşbirliği Ortaklıkları (<strong><a target="_blank" href="http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/merkezi-faaliyetler/spor/i%C5%9Fbirli%C4%9Fi-ortakl%C4%B1klar%C4%B1">TR</a>,</strong><a target="_blank" href="http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/sport/collaborative-partnerships_en"><strong>EN</strong></a>)

Kâr Amacı Gütmeyen Avrupa Spor Etkinlikleri (<strong><a target="_blank" href="http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/merkezi-faaliyetler/spor/spor-etkinlikleri">TR</a>,</strong><a target="_blank" href="http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/sport/not-for-profit-european-sport-events_en"><strong>EN</strong></a>)

Küçük İşbirliği Ortaklıkları

2014 - 2020 Yıllarını kapsayan Erasmus+ programında hem Ülke Merkezli hem Merkezi Projeler bulunmaktadır.

<p>2014-2020 Erasmus+ Döneminde MERKEZİ PROJELER için ayrılan pay, önceki program dönemlerine göre daha fazladır. Bu sebeple, proje yapmak isteyen kurum/kuruluşlarımızın, Ülke Merkezli Projelerle birlikte Merkezi Projeler alanına da odaklanmaları önemle tavsiye edilmektedir.</p>

<p>Aşağıda yer alan tabloda 2015 yılında hibe çağrısına çıkılan tüm Ülke Merkezli ve Merkezi faaliyetlerin son başvuru tarihlerini, tarih sırasına göre bulabilirsiniz:</p>

<a href="https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-1-study-and-volunteering-in-another-country/large-scale-european-voluntary-service-events_en"><strong>Yürütme Ajansı</strong></a>

Proje Türü

Başvurulacak Yer

Son Başvuru Tarihi

Bilgi İçin

<strong>KA1 - BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ</strong>

Gençlik Alanında Bireylerin Öğrenme Hareketliliği

<a target="_blank" href="http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/gen%C3%A7lik-program%C4%B1/%C3%B6%C4%9Frenme-hareketlili%C4%9Fi/gen%C3%A7lik-de%C4%9Fi%C5%9Fimleri"><strong>Gençlik Değişimleri</strong></a>

Avrupa Gönüllü Hizmeti

<a href="http://ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/gen%C3%A7lik-program%C4%B1/%C3%B6%C4%9Frenme-hareketlili%C4%9Fi/avrupa-g%C3%B6n%C3%BCll%C3%BC-hizmeti"><strong>Stratejik Avrupa Gönüllü Hizmeti Projeleri</strong></a>

<a target="_blank" href="http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/gen%C3%A7lik-program%C4%B1/%C3%B6%C4%9Frenme-hareketlili%C4%9Fi/gen%C3%A7lik-%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fanlar%C4%B1n%C4%B1n-hareketlili%C4%9Fi"><strong>Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği</strong></a>

TÜRKİYE ULUSAL AJANSI

2 Şubat 2017

<a target="_blank" href="http://www.ua.gov.tr/">www.ua.gov.tr</a>

26 Nisan 2017

<a target="_blank" href="http://www.ua.gov.tr/">www.ua.gov.tr</a>

4 Ekim 2017

<a target="_blank" href="http://www.ua.gov.tr/">www.ua.gov.tr</a>

Eğitim-Öğretim Alanında Bireylerin Öğrenme Hareketliliği

<a target="_blank" href="http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/comenius-program%C4%B1/%C3%B6%C4%9Frenme-hareketlili%C4%9Fi"><strong>Okul Eğitimi</strong></a>

<a target="_blank" href="http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/leonardo-da-vinci-program%C4%B1/%C3%B6%C4%9Frenme-hareketlili%C4%9Fi"><strong>Mesleki Eğitim</strong></a>

<a target="_blank" href="http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/erasmus-program%C4%B1/%C3%B6%C4%9Frenme-hareketlili%C4%9Fi"><strong>Yükseköğretim</strong></a>

<a target="_blank" href="http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/grundtvig-program%C4%B1/%C3%B6%C4%9Frenme-hareketlili%C4%9Fi"><strong>Yetişkin Eğitimi</strong></a>

TÜRKİYE ULUSAL AJANSI

2 Şubat 2017

<a target="_blank" href="http://www.ua.gov.tr/">www.ua.gov.tr</a>

2 Şubat 2017

<a target="_blank" href="http://www.ua.gov.tr/">www.ua.gov.tr</a>

2 Şubat 2017

<a target="_blank" href="http://www.ua.gov.tr/">www.ua.gov.tr</a>

2 Şubat 2017

<a target="_blank" href="http://www.ua.gov.tr/">www.ua.gov.tr</a>

<a target="_blank" href="https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-1-learning-mobility-individuals/erasmus-mundus-joint-master-degrees_en"><strong>Erasmus Mundus Ortak Master Dereceleri</strong></a>

EĞİTİM, İŞİTSEL VE <br />

GÖRSEL KÜLTÜR YÜRÜTME AJANSI

16 Şubat 2017

<a href="https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-1-learning-mobility-individuals/erasmus-mundus-joint-master-degrees_en">Yürütme Ajansı</a>

<a target="_blank" href="https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-1-study-and-volunteering-in-another-country/large-scale-european-voluntary-service-events_en"><strong>Büyük Ölçekli AGH Etkinlikleri</strong></a>

EĞİTİM, İŞİTSEL VE <br />

GÖRSEL KÜLTÜR YÜRÜTME AJANSI

5 Nisan 2017

<a href="https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-1-study-and-volunteering-in-another-country/large-scale-european-voluntary-service-events_en">Yürütme Ajansı</a>

<strong>KA2 - STRATEJİK ORTAKLIKLAR (YENİLİK VE İYİ <br />

UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ)</strong>

<a target="_blank" href="http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/gen%C3%A7lik-program%C4%B1/stratejik-ortakl%C4%B1klar"><strong>Gençlik Alanında Stratejik Ortaklıklar</strong></a>

TÜRKİYE ULUSAL AJANSI

2 Şubat 2017

<a target="_blank" href="http://www.ua.gov.tr/">www.ua.gov.tr</a>

26 Nisan 2017

<a target="_blank" href="http://www.ua.gov.tr/">www.ua.gov.tr</a>

4 Ekim 2017

<a target="_blank" href="http://www.ua.gov.tr/">www.ua.gov.tr</a>

Eğitim-Öğretim Alanında Stratejik Ortaklıklar

<a target="_blank" href="http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/comenius-program%C4%B1/stratejik-ortakl%C4%B1klar"><strong>Okul Eğitimi</strong></a>

<a target="_blank" href="http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/leonardo-da-vinci-program%C4%B1/stratejik-ortakl%C4%B1klar"><strong>Mesleki Eğitim</strong></a>

<a target="_blank" href="http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/erasmus-program%C4%B1/stratejik-ortakliklar-(ka2)"><strong>Yükseköğretim</strong></a>

<a target="_blank" href="http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/grundtvig-program%C4%B1/stratejik-ortakl%C4%B1klar"><strong>Yetişkin Eğitimi</strong></a>

TÜRKİYE ULUSAL AJANSI

29 Mart 2017

<a target="_blank" href="http://www.ua.gov.tr/">www.ua.gov.tr</a>

29 Mart 2017

<a target="_blank" href="http://www.ua.gov.tr/">www.ua.gov.tr</a>

29 Mart 2017

<a target="_blank" href="http://www.ua.gov.tr/">www.ua.gov.tr</a>

29 Mart 2017

<a target="_blank" href="http://www.ua.gov.tr/">www.ua.gov.tr</a>

<a target="_blank" href="http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/knowledge_en"><strong>Bilgi Ortaklıkları</strong></a>

EĞİTİM, İŞİTSEL VE <br />

GÖRSEL KÜLTÜR YÜRÜTME AJANSI

28 Şubat 2017

<a href="https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/knowledge_en">Yürütme Ajansı</a>

<a target="_blank" href="http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/sector-skills_en"><strong>Sektörel Beceri Ortaklıkları</strong></a>

EĞİTİM, İŞİTSEL VE <br />

GÖRSEL KÜLTÜR YÜRÜTME AJANSI

Ayrı bir teklif çağrısı yayınlanacaktır. 

<a href="https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/sector-skills_en">Yürütme Ajansı</a>

<a target="_blank" href="http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/capacity-0_en"><strong>Yükseköğretim Alanında Kapasite Geliştirme</strong></a>

EĞİTİM, İŞİTSEL VE <br />

GÖRSEL KÜLTÜR YÜRÜTME AJANSI

9 Şubat 2017

<a href="https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/capacity-0_en">Yürütme Ajansı</a>

<a target="_blank" href="http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/capacity_en"><strong>Gençlik Alanında Kapasite Geliştirme</strong></a>

EĞİTİM, İŞİTSEL VE <br />

GÖRSEL KÜLTÜR YÜRÜTME AJANSI

8 Mart 2017

<a href="https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/capacity_en">Yürütme Ajansı</a>

<strong>KA3 - POLİTİKA REFORMLARI İÇİN DESTEK</strong>

<a target="_blank" href="http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/gen%C3%A7lik-program%C4%B1/yap%C4%B1land%C4%B1r%C4%B1lm%C4%B1%C5%9F-diyalog"><strong>Yapılandırılmış Diyalog (Gençler ve <br />

Gençlik Alanında Karar Alıcıların Toplantıları)</strong></a>

TÜRKİYE ULUSAL AJANSI

2 Şubat 2017

<a target="_blank" href="http://www.ua.gov.tr/">www.ua.gov.tr</a>

26 Nisan 2017

<a target="_blank" href="http://www.ua.gov.tr/">www.ua.gov.tr</a>

4 Ekim 2017

<a target="_blank" href="http://www.ua.gov.tr/">www.ua.gov.tr</a>

<a href="https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-3-support-for-policy-reforms/civil-society-cooperation-youth_en"><strong>Sivil Toplum İşbirliği(Gençlik)</strong></a>

EĞİTİM, İŞİTSEL VE <br />

GÖRSEL KÜLTÜR YÜRÜTME AJANSI

29 Kasım 2016

<a href="https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/capacity_en">Yürütme Ajansı</a>

<a href="https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-3-support-for-policy-reforms/civil-society-cooperation-education-and_en"><strong>Sivil Toplum İşbirliği(Eğitim)</strong></a>

Teklif çağrısı yayınlanmadı 

<a href="https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-3-support-for-policy-reforms/civil-society-cooperation-education-and_en">Yürütme Ajansı</a>

<a href="https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-3-support-for-policy-reform/prospective-initiatives_en"><strong>Politika Yeniliği İçin Girişimler</strong><br />

</a>

Teklif çağrısı yayınlanmadı

<a href="https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-3-support-for-policy-reform/erasmus-plus-key-action-3-european-policy-experimentations_en">Yürütme Ajansı</a>

<strong>ÖZEL EYLEMLER</strong>

<a target="_blank" href="http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/jean-monnet_en">Jean Monnet (Özel Eylem)</a>

EĞİTİM, İŞİTSEL VE <br />

GÖRSEL KÜLTÜR YÜRÜTME AJANSI

23 Şubat 2017

<a target="_blank" href="http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php">Yürütme Ajansı</a>

<a target="_blank" href="http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/sport/collaborative-partnerships_en">Spor Alanında İşbirliği Ortaklıkları</a>

<a target="_blank" href="http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/sport/not-for-profit-european-sport-events_en">Kâr Amacı Gütmeyen Spor Etkinlikleri</a>

<a href="http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/merkezi-faaliyetler/spor/k%C3%BC%C3%A7%C3%BCk-i-%C5%9Fbirli%C4%9Fi-ortakl%C4%B1klar%C4%B1">Küçük İşbirliği Ortaklıkları</a>

EĞİTİM, İŞİTSEL VE <br />

GÖRSEL KÜLTÜR YÜRÜTME AJANSI

6 Nisan 2017

<a href="https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/sport">Yürütme Ajansı</a>

<br />

<a href="http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:JOC_2016_386_R_0009">Erasmus+ 2017 Yılına Ait Teklif Çağrısı</a><br />

<a href="https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf">Erasmus+ 2017 Program Rehberi</a><br />

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.